muzruno.com

Структура на международната търговия.

2011

Международната търговия не е нищо повече от процес на покупка и продажба, който се осъществява между продавачи, купувачи, посредници от различни страни. Структурата на международната търговия включва внос и износ стоките и връзката между тях се нарича търговско салдо.

Стоковата структура на международната търговия се променя и зависи от влиянието на научната и технологичната революция, както и от задълбочаването на разделението на труда. В момента най-голямо значение в международната търговия са продуктите, към които принадлежи промишлеността. Оборудване, машини, химикали, превозни средства - това са видовете продукти, чийто дял нараства особено бързо. И търговията с високотехнологични продукти и научно-интензивни стоки се развива много динамично. Това насърчава обмена на услуги между страните, особено тези, които имат комуникативен, производствен, финансов, кредитен и научен и технически характер. Световната търговия предназначението на продуктите е стимулирано от търговията с услуги (лизинг, консултации, информационно-изчислителна техника, инженеринг).

Структурата на международната търговия показва съотношението в общия обем на всички части, в зависимост от избраната характеристика. Общата структура на международната търговия показва съотношението на вноса и износа в акции или проценти. В парично изражение делът на износа винаги е по-малък от дела на вноса. И във физическия обем това съотношение е равно на едно. Стоковата структура на международната търговия показва каква част от тези или други стоки в общия обем.

Някои стоки не участват изобщо в световния стокооборот. Следователно те всички са подразделени в нетъргуеми и търгуеми. Първата група са тези, които поради различни причини (стратегическо значение за страната, неконкурентоспособност) не се движат между различни страни. И първата група са стоки, които могат да се движат свободно.Когато структурата на международната търговия се характеризира от специалисти, две групи стоки се открояват: готови продукти и суровини.

Географската структура на международната търговия се характеризира с разпределение на стоковия оборот в съответствие с различните стокови потоци. Понастоящем има ситуация, в която страните, които се развиват индустриално и имат по-развита икономика, преди всичко търгуват помежду си. Развиващи се страни са ориентирани към пазарите на тези страни, които са индустриално развити. 25% от световния търговски оборот - това е техният дял в световната търговия. Напоследък все по-голяма роля играят страните, наречени новата индустриална (азиатска), но страните износителки на петрол губят значението си в световната търговия.

Международната търговия има различни форми. По броя на обектите, това е едно и мултидисциплинарно. Също така има разделение според броя на страните, които са двустранни и многостранни. По отношение на териториалното покритие световната търговия е разделена на местни, регионални, междурегионални и глобални. Също така има разделение на структурата на връзките в рамките на вътрешнофирмената, междусекторната, междусекторната, хоризонталната, вертикалната и смесената.

В момента международната търговия има важна роля за икономическото развитие на много страни, както и на регионите и световната общност. Външна търговия сега се счита за най-мощния фактор на икономическия растеж. И сега много страни зависят в голяма степен от международната стокова борса. Такова динамично развитие на международната търговия се влияе от такива фактори като интернационализирането на производството, развитието на разделението на труда между страните, дейностите и съществуването на транснационалните корпорации на TNC, както и научната и технологичната революция.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден