muzruno.com

Каква е икономиката? Първичен, банков, общински, частен и финансов сектор на икономиката

Секторите на икономиката са свързани помежду си. В своето взаимодействие те образуват единна система. Предприятието при пазарни условия се счита за основен икономически елемент. Нейната роля е доста значителна в цялата тази система. Икономиката на страната не само отделя за нея определено място като цяло. Предприятието се различава и задължително е асоциирано към този или онзи икономически сектор. По-нататък в статията ще разгледаме подробно какви са секторите националната икономика

Руската федерация. сектор на икономиката

Обща информация

Не е тайна, че икономиката на страната като цяло е доста сложен и динамичен организъм. Цялата система е представена в различни посоки, което се обяснява с разнообразието на самия производствен процес. Структурата на икономическите сектори отразява неговата структура, съотношението на всички връзки и съществуващите подсистеми, взаимоотношенията и пропорциите, които се формират между тях. Изследването на различни направления е важно за развитието на икономическата активност на държавата, оптимизирането на нейните компоненти.

Сфери, формиращи системата

От пускането на общите агрегирани стоки и създаването на доходи се разпределят две сравнително големи площи: непроизводствената част и производство на материали. Последният се състои от няколко подсистеми. Това са:

 • промишленост;
 • товарен транспорт;
 • горското стопанство, селското стопанство;
 • обслужване на комуникационни процеси;
 • търговия;
 • компютърни и информационни системи;
 • обществено хранене;
 • строителство. структурата на икономическите сектори

Като част от непродуктивната сфера се разграничават следните елементи:

 • Жилищни и комунални услуги;
 • социално осигуряване;
 • физическа култура;
 • пътнически транспорт;
 • обслужващи населението и организациите в тази сфера;
 • изкуството и културата;
 • застрахователни и кредитни системи;
 • обществено образование;
 • здравни грижи;
 • специално научните услуги и науката като цяло;
 • дейността на органите на административния апарат.

общинска икономика

Досега цялата система включва огромен брой организации, компании, сдружения.

Структура на системата

Обобщавайки характеристиките на икономическите процеси, компонентите на целия производствен и промишлен комплекс обикновено се разделят на сектори. Този термин трябва да се разбира като съвкупност от всички институционални единици, които се отличават със сходни функции, поведение, задачи. Съществува класификация на подсистемите в съответствие с посоката на дейност. Така че в Руската федерация се посочват външният сектор и системата, която включва държавни институции, предприятия и домакинства. Нека ги разгледаме по-подробно.

Фирми

В този сектор на руската икономика съществуват различни организации. Дейността на някои може да бъде насочена към реализиране на печалба. Други имат статут на "нестопански" компании. Сферата на предприятията включва финансови и нефинансови дружества. Последните включват търговски организации, които произвеждат стоки или предоставят услуги с цел печалба. Нефинансовите предприятия са сдружения с нестопанска цел, които не се стремят да се възползват от дейността си. Стойността в тази класификация има регулаторен орган. В зависимост от характера, държавността, недържавните и чуждестранните предприятия са избрани. Финансовият сектор на икономиката включва както сдружения с нестопанска цел, така и търговски асоциации. Дейностите на предприятията в тази област са насочени към посредничество, застраховане, сигурност и т.н. Банковият сектор на икономиката включва съответните предприятия (CBR, например). Тази индустрия включва и други търговски дружества. Финансовият сектор на икономиката включва инвестиционни фондове, спонсорство, пенсионно осигуряване, застраховане, лизинг, благотворителни фондации и организации, борси и други предприятия. банковия сектор на икономиката

Държавни институции

Този сектор на икономиката включва различни органи на съдебната и изпълнителната власт, както и законодателната власт. Същото поле на дейност включва фондове за социално осигуряване и контролирани от тях дружества с нестопанска цел. Сферата на държавните институции, от своя страна, е разделена на федерални, регионални и общински сектори на икономиката. Горното ниво контролира долната. Дейностите на държавните институции се регулират от закона.

домакинстваСелскостопанският сектор на икономиката като цяло обединява консумирани елементи. Те включват, по-специално, различните ферми и предприятия, които са се формирали. Този сектор на икономиката е разделен на още няколко. Фермите като цяло се класифицират според отрасъла на труда, квалификацията и специализацията на лицата, действащи като ръководители, а също така и по професия. Като се вземат предвид видовете доходи, специалистите маркират следните подкатегории: тези, които работят под наем, получават печалба от имущество, работодатели. Подгрупата може да включва ферми по брой на членовете, общ доход или по местоположение. аграрния сектор на икономиката

"Останал свят"

Този сектор на икономиката включва комплекс от институционални единици. Тези елементи са нерезиденти, намиращи се в други държави. В същото време те имат консулства, посолства, комуникации, бази и други организации на територията на Руската федерация. Този сектор на икономиката е тясно свързан с външната политика на страната. Тя включва не само нерезидентни организации, но и тези сдружения, с които взаимодействат.

Други видове

като се има предвид икономическа дейност страната като цяло, експертите също разпределят държавния, както и частния сектор на икономиката. В първата подгрупа има институции, дружества, асоциации, предприятия, чийто контрол се осигурява от държавния административен апарат. Държавната регулация не се прилага за втората подгрупа. Има и непазарни и пазарни сектори. Такава класификация се установява от позицията на отношение към търговската сфера. За даден сектор пазарна икономика наличието на производствения процес е характерно. Предприятията се занимават с освобождаване на стоките, формирането на различните услуги, предназначени за продажба под цената, която оказва влияние върху търсенето. В същата подгрупа се обменя обменът на продукти или оферти, съставът на готовите продукти, заплащането на възнаграждение за труда в натура. В рамките на непазарния сектор на икономиката се произвеждат услуги или продукти, които се използват от собствениците на предприятието или директно от самите производители. Тук произведените стоки или услуги могат да се прехвърлят безплатно или на цена, която не оказва значително въздействие върху търсенето. В тази област на дейност трябва да се открои първичният сектор на икономиката. Той обединява индустрии, свързани с извличането на различни суровини и тяхната последваща обработка. Основният сектор на икономиката е от голямо значение за развитието на страната като цяло.сектори на икономиката

клонове

Трябва да се отбележи, че секторите в икономиката се формират от хомогенни видове заетост. Тези дейности се наричат ​​клонове. В съответствие с международната статистика, цялата икономическа система е разделена на "производство на стоки" и "предоставяне на услуги". Първата категория включва селскостопанска дейност, промишленост, строителство и други области на производство на материални активи (използване на суровини, издателска дейност, бране на плодове и др.). Секторът на услугите трябва да включва образованието, държавното управление, търговията, здравеопазването, отбраната и т.н.

Междуиндустриални комплекси

Тези категории се формират в тези или тези икономически сектори или между тях. под междуиндустриален комплекс трябва да се разбира като интеграционна система, която се отличава с наличието на взаимодействие между различните компоненти и сфери на дейност, етапите на производство и разпространение на продуктите. Например в индустрията е възможно да се разграничат металургичните, горивната енергия, машиностроителните обекти. Комплексите, в които се комбинират различни сектори на икономиката, се отличават с по-сложна структура. На такива, например, могат да бъдат приписани, на строителната площадка.

Целеви и функционални системи

Тази класификация се основава на различни критерии. Така например принципът на възпроизвеждане се характеризира с репродуктивен принцип. В центъра на тази междусекторна система е критерият за участие в производството на крайни продукти. Примерите включват транспорт, гориво, енергия, агро-промишлени комплекси. Основата на функционалните системи е критерият и принципът на нейната специализация в съответствие със специфична задача. В този случай екологичните, научните и техническите инвестиционни комплекси могат да бъдат цитирани като примери. Обединяването на нововъзникващото разнообразие е следствие от подобряването на качеството на частта от производството, насочена към задоволяване на социалните потребности. сектори на националната икономика

Развитие на икономическата структура в Руската федерация

Според мнозинството специалисти системата на националната икономика не е постоянна. Промените в него могат да настъпят както спонтанно, така и под влиянието на регулаторната държавна дейност. В допълнение, различни вътрешни и външни условия оказват голямо влияние. Последните включват конкуренция от чуждестранни производствени предприятия. От особено значение е външната икономическа ситуация - състоянието на световните търговски платформи за специфични видове продукти, както и цената на петрола. Вътрешните фактори включват инвестиционната активност, конкурентоспособността на произвежданите стоки, производствените мощности и потенциала, както и степента на търсенето на разтворители.

Фактори, влияещи върху развитието на икономиката

Сред основните инструменти, допринасящи за развитието на икономиката на страната, е необходимо да се посочат целеви програми, субсидии, държавни инвестиции, покупки, както и различни концесионни отстъпки за предприятия, промишлени групи и региони. Както отбелязват анализаторите, необходимостта от преструктуриране, подобряване на икономическата активност на Руската федерация се обуславя от промяна на приоритетите в страната. Административната и командна система беше заменена от дългогодишни пазарни отношения. В тази връзка естеството на икономическата дейност трябва да съответства на настоящото състояние на нещата. Подобряване и развитие в съответствие с изискванията на времето са възможни в Русия поради редица фактори. Важно е присъствието в огромните природни резервати на страната, човешките ресурси, както и осъществяването на непрекъснати научни и технически изследвания.

заключение

В Русия се разработват различни програми за подпомагане и по-нататъшно развитие на икономиката. По-специално, в петролната индустрия се очаква да продължи формирането на вертикално интегрирани асоциации. Тяхната дейност е насочена не само към добив, но и до обработка на суровини, получени от дълбините. В металургичните предприятия се предвижда постоянно разширяване на обема и качеството на валцувания метал. За да се реализира всичко, което е замислено, е необходимо да се използват високотехнологични съоръжения, нови модерни производствени схеми. Във връзка с прогнозираното увеличение на цените на металите тази индустрия е една от най-привлекателните за инвестиции. Това от своя страна бързо ще доведе до подобряването на тези предприятия. Държавата осигурява пряка подкрепа на сектори, характеризиращи се с високо научно и техническо ниво (например производство на ракетни и космически комплекси, ядрена промишленост, биотехнологии, изграждане на тежки металорежещи машини и др.). Тя се изразява под формата на експортни кредити, различни видове субсидии, държавни инвестиции и покупки. Основният метод за преструктуриране на руската икономика обаче включва пренасочването и съкращаването на дружествата с намалена правна способност, увеличаването на производството на стоки, които са най-търсени както на външния, така и на вътрешния пазар. Неразделна част от подобряването на системата е формирането на оптимални условия за развитие на напреднали и обещаващи дейности, които формират действителния икономически потенциал на държавата.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден