muzruno.com

Изпълнение на задълженията: какво трябва да запомни длъжникът?

Изпълнението на задълженията е неразделна част от цивилния и икономически оборот. Без извършването на такъв акт самото съществуване на длъжника няма смисъл от задължението за задължение като специален подсектор на частна правна реалност. Но каква е изпълнението на задълженията?

Накратко за концепцията, условията и принципите

Правната дефиниция гласи, че това е специален начин на поведение на длъжника, в който той е длъжен да изпълнява или да се въздържа от действия, които представляват обект (основа) на задължението. Както може да се види от определението, от лицето се изисква да следва един от предложените варианти: да действа, т.е. активно да извърши нещо или да остане на свобода; се въздържат от следване на определен начин на поведение. В двата случая длъжникът се задължава да спазва ясно указания. Това изясняване е важно, защото в противен случай кредиторът може да откаже да приеме задължението, което води до прилагането на други норми на Закона за задълженията.

Ето защо трябва да си припомним основните условия, които винаги съпътстват изпълнението на задължението:

  1. лично изпълнение се състои в това, че длъжникът е длъжен самостоятелно да изпълни поетите задължения, освен в случаите, когато страните не са съгласни пряко, че такива действия ще бъдат извършени от трети лица;
  2. тогава задължението трябва да бъде изпълнено тогава и в степента, договорена между страните, в противен случай длъжникът рискува да не изпълни задължението си или да го изпълни в неподходяща форма;
  3. задължението се изпълнява само по отношение на предмета му;
  4. длъжникът изпълнява задължението само на мястото, посочено от кредитора.

В допълнение към представените условия изпълнението на задълженията трябва да бъде съобразено с принципите, установени със закон. И това са принципът на правилното изпълнение и принципът на задължителното изпълнение на договора. И двамата се явяват като специални принципи, характерни единствено за закона за задълженията. Така че не забравяйте за общите принципи, които образуват гражданското право.

Но основното нещо в разглеждания феномен е начинът, по който са изпълнени задълженията.

Методи за изпълнение на задължениятаВ теорията на гражданското право изпълнението на задължението може да бъде изпълнено само по два начина.

Първата е правилното изпълнение. Длъжникът изпълнява задълженията, възложени му съгласно договорените с кредитора условия.

Вторият начин е да се въздържим да действаме в полза на заемодателя. Това означава, че в договорените срокове длъжникът се задължава да не прави това или по този начин. Трябва да се отбележи, че последният е много по-лесен за изпълнение, защото в задълженията ясно се определят всички обстоятелства на такова поведение.

Често начините за изпълнение на задълженията се заменят с термина "изпълнение на изпълнението". Тази ситуация е фундаментално погрешна. Както беше отбелязано по-рано, разглежданото явление се явява крайният абор на отношенията. Прилагането е само мярка, която гарантира, че ангажиментът ще бъде удовлетворен.

Към методите изпълнение на задълженията включват:

  1. поръчителство;
  2. залог;
  3. обезщетение за пропуснати ползи;
  4. банкова гаранция изпълнение на задълженията;
  5. акредитив.

Всички тези видове правна същност не могат да действат като задължение за изпълнение. Те дават възможност на кредитора да се увери, че ако задължението не бъде изпълнено или изпълнението му не е извършено по договореното, то той ще може да претендира за определено обезщетение. В по-голяма степен тази разпоредба се предоставя чрез специален инструмент - банкова гаранция за изпълнение на задълженията.

Заключителното разглеждане на представения институт е необходимо да се отбележи, че изпълнението на задълженията е важна институция, чието отсъствие може да доведе до едностранчивост и безполезност на целия подсектор на задължителния закон.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден