muzruno.com

Гражданскоправни отношения

Гражданските правоотношения са правни взаимоотношения, които възникват между участниците в лично нетъргуване или имуществени отношения, регулирани от нормите на гражданското право. Участниците в този вид взаимоотношения имат взаимни права и задължения.

Участниците в този вид правни взаимоотношения са негови субекти. В този случай те могат да бъдат юридически лица, физически лица, всички съставни части на Руската федерация, самата Руска федерация, различни общински субекти.

Субективните права, както и субективните задължения на страните - това е съдържанието на правните отношения.

Гражданските правоотношения са отношения, чийто предмет е материално благо. По отношение на това добро има субективно право и, разбира се, съответното субективно задължение.

Обекти на граждански правни отношения са различни. Те могат да бъдат всякакви неща, услуги или произведения, резултати от интелектуална дейност, информация, ползите са нематериални.

Правен факт е, с който правните отношения започват, променят или прекратяват. под правен факт обикновено разбират конкретно обстоятелство, с което някои последици са пряко свързани.

Гражданските правни отношения, чието понятие се разглежда в този член, могат да бъдат класифицирани според различни принципи. Най-често те са разделени

- относителна и абсолютна;

- не-имот и собственост;

- задължителни и патентовани.Разделянето на непазарни и недвижимо имущество се основава на факта, че имуществените отношения имат икономическо съдържание и нетърговски отношения това не е така. В първия случай можем да говорим например за отношението на собствеността, а във втория - за честта и достойнството.

Разделението на правните отношения в относителен и абсолютен се основава на факта, че при абсолютни правни отношения конкретно лице, носител на закона, се противопоставя на неограничен брой лица. В случая на относителни правни отношения този кръг лица е ограничен (наемодателят може да изиска плащането, посочено в договора само от определен наемател).

Както вече беше споменато по-горе, гражданските правни отношения също са разделени на задължителни и реални. Притежателят на вещни права има способността да се разпорежда с определено нещо по свое усмотрение. Превозвачът на задължително право като правен субект има действията на задължено лице - с други думи, има право да поиска от лицето, което извършва определени конкретни действия.

Права във вещите. се отнасят до абсолютно, задължително - към относително.

Гражданските правни отношения също могат да бъдат спешни и неограничени. Това разделение се основава на това дали тези правни взаимоотношения са ограничени от всеки период.

Те могат също така да се разделят на сложни или прости. За просто е характерно, че всеки от участниците има само едно право и едно задължение, при сложни участници могат да бъдат едновременно притежатели на няколко права и задължения. Като пример можем да назовем ситуации, при които наемателят е задължен не само да плати навреме за помещение, но и периодично да го поправя.

Понятието за гражданско правоотношение не може да бъде напълно разглобено, без да се вземат под внимание субективните задължения и правата на неговите участници.

Чрез субективното право в този случай се разбира възможността за поведение на участник в гражданските правни отношения, който законът му е предоставил. Законът ви позволява да изискате от друг участник в тези правни взаимоотношения определено поведение. В случай, че последният се съпротивлява, могат да се приложат определени мерки за гражданска принуда.


Чрез субективно задължение се разбира определено поведение на лице, което е длъжно по отношение на друг участник в правните отношения.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден