muzruno.com

Фиксирани разходи

Всяко предприятие, независимо от размера му, използва определени ресурси в хода на икономическата и финансовата дейност: трудов, материален, финансов. Тези консумирани ресурси са производствените разходи. Те са разделени на фиксирани разходи и променливи. Без тях е невъзможно да се извършват икономически дейности и печалба. Разделянето на променливи и постоянни разходи позволява компетентно и ефикасно да се вземат най-оптималните управленски решения, които допринасят за рентабилността на предприятието.

Постоянните разходи са всички видове ресурси, насочени към производството и независимо от неговия обем. Те също така не зависят от броя предлагани услуги или продаваните стоки. Тези разходи са почти винаги еднакви през цялата година. Дори ако предприятието временно спира производството на продукти или престава да предоставя услуги, тези разходи няма да бъдат прекратени. Възможно е да се разпределят такива постоянни разходи, присъщи на почти всяко предприятие:

- заплати постоянни служители на предприятието (заплати);

- приспадане за социално осигуряване;

- наем, лизинг;

- данъчни облекчения върху имуществото на предприятието;

- плащане за услуги на различни организации (комуникации, сигурност, реклама);

- амортизационни такси, изчислена по права линия.

Такива разходи винаги ще съществуват, докато предприятието осъществява своята икономическа и финансова дейност. Те са независимо от това дали получават доходи или не.Променливи разходи - разходите на предприятието, които варират пропорционално на обема на произведената стокова продукция. Те са пряко свързани с обемите на производство. Основните елементи на променливите разходи са:

- материали и суровини, необходими за производството;

- Заплата от работа (по тарифни ставки), процент от възнаграждението на агентите по продажбите;

- Цената на стоките, закупени от други предприятия за препродажба.

Основното значение на променливите разходи е, че когато дадено предприятие има доход, възможно е да възникнат. От дохода предприятието отделя част от паричните средства за закупуване на суровини, материали, стоки. В този случай изразходваните средства се трансформират в ликвидни активи в склада. Предприятието също плаща лихва върху възнагражденията на агентите само от получените доходи.

Това разделение на фиксирани разходи и променливи е необходимо за пълноценно управление на бизнеса. Използва се за изчисляване на "пункта на излизане" на предприятието. Колкото по-ниски са фиксираните разходи, толкова по-ниски са. Намаляването на дела на тези разходи драстично намалява предприемаческия риск.

Разделянето на разходите на фиксирани и променливи се използва широко в теорията на микроикономиката. Използва се и в изчисляване на производствените разходи, да се идентифицират специфично тегло специфични видове разходи, тъй като предприятието се възползва от намаляването на фиксираните разходи. Увеличаването на производството намалява част от фиксираните разходи, които са включени в единичните производствени разходи, като по този начин се увеличава рентабилността на производството. Този ръст на печалбите идва за сметка на т. Нар. "Икономии от мащаба", т.е. колкото повече произведени стоки се произвеждат, толкова по-малко става неговата цена.

На практика също така се използва такава концепция като условно фиксирани разходи. Те представляват вида на разходите, които са налице по време на неактивност, но тяхната стойност може да бъде променена в зависимост от избрания от предприятието период от време. Този вид разходи се пресичат с косвените или режийни разходи, които съпътстват основното производство, но не са пряко свързани с него.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден