muzruno.com

Данъчна служба на Руската федерация: структура и основни функции

Данъците като централна институция за генериране на бюджетни приходи нямат толкова дълга история (до 200 години). Произходът на тази наука се е появил през 16 век, но е бил основно развит в Русия в началото на 18 век. И този импулс беше публикуването на наредби за събиране на данъци по време на управлението на Петър I.

Структура на данъчните власти

данъчна службаДанъчната служба на Руската федерация има вертикална структура, която осигурява подчинение отдолу нагоре. Нейни съставни елементи са: Централният служебен апарат, междурегионалните, териториалните органи (областно ниво) и инспекциите на дистрикта.

Централният орган включва структурни отделения (ръководства), които се подразделят в зависимост от изпълнението на основните функции. Например това е управление данъчен контрол, администрацията на големи платци и т.н.

Този публичен орган е подчинен на Министерството на финансите на RF. Тя включва следните подчинени организации:

- център за изследвания и развитие;

- институт за развитие;

- образователни и медицински институции.

Териториалните органи могат да включват:

- управление данъчна служба по теми на Руската федерация;

- междурегионален контрол на данъчната служба;

- инспекции на областно и междурегионално равнище.

Основни функции на данъчните органиОфициален сайт на данъчната службаФедерална данъчна служба се отнася до структурата органите на изпълнителната власт, които изпълняват функциите по контрола и надзора на спазването на съответното руско законодателство, надеждността на изчисляването и пълнотата на плащането на задължителните плащания към бюджета, както и спазването на валутно законодателство. Функцията на тази услуга включва администриране на производството и оборота на тютюн, алкохол и продукти, съдържащи алкохол.

Тези органи извършват държавна регистрация на стопански субекти под формата на юридически лица и индивидуални предприемачи. В случай на фалит на данъкоплатците, данъчната служба представлява държавата с искания за плащане на парични задължения и други плащания.

Управление на данъчната администрация

Ръководителят на този орган е назначен и освободен от правителството при подаване от Министерството на финансите на Руската федерация. федерална данъчна службаТой отговаря за пълното и своевременно изпълнение на функциите и задачите, възложени на услугата.

Федералната данъчна служба, като част от ръководството, има и заместник-началници, които се назначават и освобождават от министъра по номинацията на вече назначения ръководител на централния орган.

Основни задачи

Данъчната служба трябва да изпълнява основната задача - наблюдение на спазването данъчното законодателство, надеждността на изчисляването и своевременността на плащането на задължителните плащания, които са регламентирани от съответното руско законодателство. Не трябва да забравяме и за валутния контрол, който се извършва и в съответствие с действащите нормативни документи за регулирането на тази сфера.

Службата за вътрешни приходи, в допълнение към спазването на действащото законодателство, следва да се установи, за да се води регистър на стопанските субекти, безплатно да информира данъкоплатците за промените в нормативната уредба, процедурата за изчисляване и плащане на такси. В случай на платеца на личната сметка на надплащане (надплатили) данъчен орган извършва връщане или компенсиране. Отговорностите на този орган включва спазването на данъчната тайна.

Официален сайт на данъчната служба

Във връзка с постоянните промени в руското законодателство, данъкоплатците просто нямат време да следват иновациите. Федерален данъчен инспекторатЕто защо функционалните отговорности на този орган включват своевременното актуализиране на регулаторната база данни. За да се улесни този процес, ръководството беше инструктирано от съответното структурно звено да създаде официален уебсайт на данъчната служба (nalog.ru). Този ресурс е достатъчно ефективен инструмент за провеждане на успешна данъчна политика на територията на Русия. С негова помощ данъкоплатците са запознати с новините в областта на данъчното облагане, спорни въпроси се решават, се предоставя пълна информация за приключването и процедурата за подаване до отчетните органи, декларирайки приходите. Също така на този сайт е регистрирана както юридически лица, така и физически лица.

На страницата за ресурси можете да намерите номера за контакт, адресите и друга информация за функциониращите структурни отдели и отдели.

Взаимодействие с данъкоплатците

Данъчната служба, както е посочено по-горе, изпълнява фискални функции. В допълнение към предоставянето на административни услуги, нейните задължения включват наблюдение на спазването на съответното законодателство. данъчна проверкаЗа качествено изпълнение на последните функции има отдели за данъчен контрол, известни като одит.

Проверката на федералната данъчна служба на районното ниво отговаря за проверката. Съществуват обаче определени правила - сложните проверки на документацията на стопанските субекти не трябва да се извършват повече от веднъж годишно. Въз основа на резултатите от тези проверки се установяват някои нарушения, се извършват допълнителни такси за данъчни задължения, които платецът е длъжен да плати на бюджета.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден