muzruno.com

Описание на длъжността електроинженер, права и задължения

Най-важното положение на длъжностното описание на електротехник е ясно определено изискване за квалификация на бъдещия служител, и по-специално точката, която се отнася до екипа за безопасност на служителя. Добър специалист в своята област може гъвкаво и широко да мисли, използвайки солидна основа на знанието, получено в института. Основната задача в задълженията на електроинженера е да осигури надеждна и безпроблемна работа на обслужваното електрическо оборудване и устройства, както и стриктно спазване на правилата за защита на труда при експлоатацията на електрическите инсталации.

Професия електроинженер

описание на длъжност на електротехникПрофесията на енергийния инженер се основава на солидните знания на редица специализирани науки: математика, електротехника, физика, компютърни науки и технологии. Можете да отидете на електротехници в специализирани професионални личности и колежи. Диплома на електроинженер може да бъде получена в много висши учебни заведения в Русия. Освен това, както е известно, научно-техническият прогрес непрекъснато подобрява оборудването, оборудването, така че за специалист няма да е излишно да посещаваме курсове по профили. Важно е да можеш да твориш подход към решаването на най-важните проблеми и да мислиш леко в трудни ситуации.

В работата на енергийния инженер могат да възникнат неочаквани проблеми, които изискват незабавно вземане на решения. Следователно, като се има предвид резюмето на електроинженер, работодателят предпочита висококвалифицирани и опитни специалисти, които са добре запознати с цялото електрическо оборудване на завода, инсталирането на оборудване, правилата за неговата работа и безопасността.

Общи разпоредби в инструкциите на инженер-енергетиката

правила за защита на труда при експлоатацията на електрически инсталацииЕлектрическият инженер може да проектира електрозахранващи системи или да проектира електрически машини и апарати, както и отделни части от индустриални инсталации. Тази професия е в голямо търсене в строителството. Специалистът трябва да може компетентно да проектира проект за електрозахранване на сгради и сгради и да управлява по-нататък изпълнението на неговия проект и да поддържа текущата документация. Работата на електроинженер е необходима при обслужването на сгради и съоръжения. При тези услуги специалистът трябва да следи функционирането на системите за доставка на енергия, да извършва корективна работа и да отговаря за предотвратяването на произшествия и необходимите ремонти.

Образованието на електроинженер може да бъде професионално инженерно и техническо, като изискваният трудов опит е не по-малко от 3 години.

Изисквани изисквания за енергиен инженер

монтаж на електрическо оборудванеОписанието на длъжност на електроинженер обикновено включва следните задължения:

 • Проучване на регулациите, поръчките, поръчките, регулаторните и методологични материали за експлоатацията на енергийното оборудване.
 • Организация на енергийния сектор.
 • Проучване на перспективите за техническо развитие на фирмата.
 • Изследване на техническите характеристики, конструктивните особености, режимите на работа и правилата за работа на енергийното оборудване.
 • Извършвайте превантивна поддръжка и рационално използване на оборудването.
 • Избор на оптимални методи за монтаж, настройка, настройка на енергийното оборудване.
 • За извършване на инсталацията на електрическо оборудване.
 • Компетентно и навреме за подаване на заявки за енергийни ресурси, материали, оборудване, инструменти, резервни части.
 • Спазвайте правилата за поставяне в ремонт на дефектно оборудване.
 • Познайте основните елементи на производствената технология на организацията.
 • Организацията на труда не само по време на експлоатация, но и при модернизация, ремонт на енергийно оборудване.
 • Одобрен е вътрешният и чуждестранният опит в правилното функциониране на енергийното оборудване.
 • Бъдете наясно с тарифите за електричество.
 • Ясно знайте и следвайте правилата на вътрешния трудов ред.
 • Имат основите на организацията на работа в предприятието, икономиката.
 • Да изучава основните принципи на трудовото законодателство.

При липса на електроинженер описанието на длъжността се извършва от лице, определено по начина, предписан от работодателя. Той придобива всичките си задължения и права и също така отговаря за дейността си.

Инженер-енергетика - служебни задължения

задължения за електроинженерОтговорности на електроинженер:

 1. Трябва да осигури компетентна работа, както и модернизация и навременна ремонт на енергийно оборудване, електрически мрежи, газопроводи и въздуховоди.
 2. Определете количеството гориво и енергийни ресурси, необходими за производствената дейност. Разработване на обосновки за техническа модернизация, реконструкция и развитие на енергийната икономика.
 3. Направете поръчки за закупуване на необходимото оборудване, резервни части, материали. Извършете изчисления, които са предназначени за извършване на набор от мерки за спестяване на ресурси. Да проучи нуждите на организацията в топлинните, електрическите ресурси.
 4. Изгответе графици, за да намалите енергийното натоварване, което се случва по време на пиковите часове на електропреносната мрежа, и да наблюдавате изпълнението на тези графици.
 5. Участвайте в приемането, тестването на електроцентрали и мрежи, монтаж на електрическо оборудване. Разгледайте причините за аварии в енергийното оборудване и разработете мерки за избягване на такива ситуации, създаване на безопасни условия на труд.
 6. Организира тестване и тестване на релейна защита.
 7. Извършва технически надзор, както и контрол върху електрическите, инструменталните и топлинните инженерни устройства, използвани в организацията.
 8. Да наблюдава и контролира спазването на инструкциите за експлоатация на електрическото оборудване.
 9. Подготвя и съставя необходимата документация за сключване на договори с различни организации.
 10. Осигурява съответствие с всички норми и разпоредби за защита на труда при експлоатацията на електрически инсталации и мрежи.
 11. Подгответе всички видове отчети за одобрените показатели и формуляри.
 12. Да изпълнява официални задачи на непосредствения началник.

Инженер-електроинженер: праваработа електротехникОписанието на длъжност на електроинженер обикновено предписва следните права:

 1. Запознаване с проектите за решенията на ръководството на организацията, които се отнасят до нейната дейност.
 2. Да представят и представят за разглеждане от ръководството на организацията своите предложения по въпросите за подобряване на работата.
 3. Идентифицирайте и съобщете на вашия непосредствен ръководител всички установени недостатъци в дейността на организацията, създадени в процеса на изпълнение на задълженията по труда, както и да разработите и въведете решения за тяхното премахване.
 4. Независимо да изискват документи и информация, които са необходими за изпълнение на служебни задължения.
 5. Независимо да включват експерти в решението, възложено им задачи.
 6. Да изиска от властите да му окажат съдействие при изпълнение на официалните му права и задължения.

Каква е отговорността на електроинженера?

Енергийният инженер трябва да има технически нагласи, да има добре развити фини двигателни умения, да има внимание, отлична визия, отговорност.

Описанието на длъжност на електроинженер обикновено предписва отговорността за:

 • Неизпълнение, небрежно изпълнение на директни трудови задължения.
 • Частично или пълно неизпълнение на текущите поръчки, инструкции и разпореждания на ръководството на организацията.
 • Нарушение или неспазване на вътрешните правила на организацията, неспазване на трудовата дисциплина.
 • Неспазване на правилата за безопасност.
 • Да причини материални щети на предприятието.
 • Престъпления, възникващи в хода на работа.

При желание работодателят може да разшири списъка на отговорностите на служителя в рамките на ограниченията, определени от законодателството на Руската федерация.

Място на работа

резюме Електрически инженерЕлектрически инженер понастоящем се нуждае и е добре платена работа. Специалисти от този вид са необходими на всеки строителни фирми в областта на жилища и комуналните услуги, в най-различни организации и предприятия, както и най-накрая, във всяко село има една организация, която е отговорна за градски или селски електричество. Където има електричество, имате нужда от електротехник. Заплатата на специалист от този вид е средно 25-70 000 рубли, в зависимост от неговата категория, трудов стаж и организация.

Перспективи за професията

Перспективите за тази професия за бъдещето са доста стабилни. Това се дължи на факта, че количеството електрическа енергия, потребявана от човечеството, нараства всяка година. Така че, докато хората превключат към друг вид енергия, което е много малко вероятно през следващите десетилетия. От това следва, че работата на електротехниците няма да бъде кратка за дълго време.

Характеристики на професията енергиен инженер

инженер-електротехник образованиеДа предположим, че дежурният инженер е на превключване на контролния панел на станцията. Той запазва контрола върху начина на работа на електрически съоръжения, изхвърлят, ако е необходимо, да се спре на оборудването или оперативно превключване във веригата, и така нататък. D. В този момент идва информацията, която излезе от сградата е важен и сложен апарат, като ключ за високо напрежение. В този случай професионалистът на неговия бизнес ще се погрижи тази разбивка да не нарушава нормалната работа на станцията като цяло. Дежурният инженер трябва бързо да вземе единственото правилно решение. Той ще направи необходимото превключване, което ще локализира инцидента.

Диплома за електроинженерЗа да се справи с такива сложни задачи, електроинженерът трябва напълно да знае как функционира електрическата верига на съоръжението и също така да може да представи тези възможни последици, които могат да произтекат от некомпетентните му действия.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден