muzruno.com

Биологично значение на митозата

Биологичното значение на митозата е много високо. Трудно е да си представим дори невъобразимото, каква роля играе процесът на простото разделение на клетките в организма в жизнената дейност. Способността на клетките да споделят е най-важната им функция, основната функция. Без това продължаването на живота на Земята, увеличаването на популациите на едноклетъчните организми, развитието и продължаването на съществуването на голям многоклетъчен организъм е невъзможно, полово размножаване и развитието на нов живот от оплоденото яйце.

Биологичното значение на митозата би било много по-малко, ако клетъчно делене не беше същността на повечето биологични процеси, протичащи на нашата планета. Този процес се извършва на няколко етапа. Всеки от тях включва няколко действия в клетката. Резултатът от това е задължителното умножение на генетичната основа на една клетка на две чрез дублиране на ДНК, така че майката клетка впоследствие дава живот на две деца.

Всички животински клетки могат да бъдат завършени в периода от формирането на дъщерята до последвалото й разделяне на две. Този период се нарича "клетъчен цикъл" в биологията.

Още първата фаза на митозата всъщност е подготовка клетъчно делене. Периодът, в който клетките с ядра изпълняват директна подготовка за разделяне, се нарича интерфаза. В него се случват всички най-важни неща, а именно удвояването на веригата на ДНК и други структури, както и синтезата на голямо количество протеини. По този начин, хромозомите на клетката се удвояват и всяка половина от такава двойна хромозома се нарича "хроматид".

След интерфазата започва процесът на разделяне - митоза. Той също така върви на няколко стъпки. В резултат на това всички двойни части се простират симетрично по цялата клетка, така че след образуването на централната преграда във всяка нова клетка остава същото количество образувани компоненти.Фази на митоза и мейозата са подобни, но в последната (когато се разделят секс клетки) има две разделения и в резултат не се получават две, а четири клетки - "дъщери". Също така преди второто разделение няма да се удвоят хромозомите, така че тяхната структура в дъщерните клетки остава половината.

1. Профаза. В тази фаза центролите на клетката са много ясно видими. Те се намират само в клетката на животните и хората. Растенията нямат центроли.
2. Прометафаза. В този момент профазата завършва и започва метафазата.
3. Метафаза. В този момент, хромозомите лежат върху "екватора" на клетката.
4. Анафаза. Хромозомите се преместват в различни полюси.
5. Телофазата. Една "майка" клетка се разделя, като се образува централна преграда в две "дъщерни" клетки. Това завършва клетъчното деление или митозата.

Най-важният биологичен смисъл на митозата е абсолютно идентичното разделение на двойките хромозоми на две еднакви части и поставянето им в две "дъщерни" клетки. Различни видове клетки и клетки от различни организми имат различно време на времетраене на делене - митоза, но средно отнема около час и половина. Има толкова много фактори, които засягат този много крехък процес. Всички променящите се условия на околната среда, например, температура на околната среда, режим на светлина фаза, налягането в околната среда и в организъм и клетки, както и много други фактори, могат значително да повлияят както продължителността и качеството на процеса на клетъчно делене. Също така, продължителността на всяка митоза и нейните индивидуални стъпки могат да бъдат пряко зависими от типа тъкан в клетките, от които тя тече.

Биологичното значение на митозата с всяко ново откритие в областта на цитологията става все по-ценно, защото без този процес животът на планетата е невъзможен.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден