muzruno.com

Система от държавни органи

Държавата регулира връзки с обществеността чрез държавни органи, които имат правомощия, извършващи дейността си в съответствие със закона. Всеки от тях изпълнява строго дефинирани функции. И в тяхната съвкупност те образуват една организирана, подредена и интегрирана система.

Какъв е държавният орган и системата на държавните органи?

Концепцията за държавното тяло се формира въз основа на редица характеристики. Това тяло, който е създаден въз основа на правни норми, има мощни правомощия, изпълнява поставените от държавата задачи и е неразделна част от системата.

Системата от органи в държавата е набор от взаимосвързани органи, взаимодействащи помежду си при упражняване на държавната власт. Всички те са определени в Конституцията и други законодателни актове. В Руската федерация съществуват законодателни, съдебни и изпълнителни органи.

Президентът на Русия, Централна банка, Централна избирателната комисия и прокуратурата заемат специално място и не принадлежат към никоя от клоновете на властта. Президентът е ръководител на държавата, който има широки правомощия и осигурява координираното функциониране на държавните органи.система органи на изпълнителната власт се състои от органи със специална компетентност (управлявани от отделни клонове на управление) и обща компетентност (те действат във всички сфери). Изпълнителната власт в Русия се упражнява от руското правителство, други федерални органи, правителства, администрации и други органи на субектите на Русия, които трябва да осигурят прилагането на закони, други правни актове и които трябва да бъдат издавани в съответствие с Конституцията. Правителството се състои от председател, депутати и федерални министри. Един от най-важните държавни органи е Министерството на финансите, Икономическото развитие, Държавният комитет по управление на имоти и др.

Системата от органи в законодателната сфера включва Федералното събрание, законодателни държавни органи на субектите на Русия. Формирането на тези органи се осъществява чрез избори и те са създадени, за да изразят волята на народа и да регулират връзките с обществеността чрез приемането на закони и други правни актове на държавата. Федералното събрание включва две камари - Държавната дума и Съвета на федерацията.

Съдебна система публични органи в Руската федерация се състои от Конституцията, Върховния арбитраж, Върховните съдилища, както и федералните съдилища и субектите на Руската федерация. Те са създадени с цел администриране на правосъдието чрез граждански производства, както и административни, наказателни и конституционни.

Конституционният съд решава въпросите, възникващи във връзка с необходимостта да се определи съответствието на законите и другите нормативни актове на Конституцията. Върховният съд е върховен орган за наказателни, граждански, административни, други дела, които подлежат на компетентност от съдилищата с обща юрисдикция. Неговата компетентност включва осъществяването на надзор, като дава обяснения за проблемите, възникващи на практика. Най-висшият съдебен орган в областта на уреждане на икономически спорове е Върховният арбитражен съд, който ръководи арбитражните съдилища. Съдиите на съдилищата получават независимост, те са подчинени само на конституцията и федералните закони.

Надзорът за спазване на закона се осъществява от прокуратурата. Тя е една централизирана система, подчинена на главния прокурор и подчинена на висши прокурори. Неговата компетентност обхваща всички клонове на държавната власт. Системата на прокуратурата е необходима за балансиране на различните клонове на властта. Ето защо прокуратурата има независима и независима структура.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден