muzruno.com

Какъв тип отношения урежда семейното право

Един от отраслите на руската правна система е семейното право. Това е набор от правни норми, насочени към регулиране на отношенията в обществото, възникващи във връзка със създаването и съществуването на семейство, прекратяването на брака. Основните принципи на законодателството в тази област са установени в Наказателния кодекс на Руската федерация. Тя е предназначена за укрепване на семейството, изграждане на взаимоотношения на основата на любов, разбиране и уважение, отговорност към всички свои членове. В допълнение към Обединеното кралство нормите в тази област се съдържат в други федерални закони, регулаторни актове на субектите на Руската федерация, както и наредби. Последните могат да бъдат взети стриктно в случаите, предвидени в кодекса.семейно право

Предмет и метод на семейното право

Неговата тема включва брак и родство, попечителство и настойничество, осиновяване и осиновяване на деца, имуществени и неимуществени лични взаимоотношения, възникващи между членовете на семейството. Семейният закон урежда сключването и прекратяването на брака, хранителни задължения, права и права отговорностите на децата и родители, съпрузи и др.

В семейното право се използва преобладаващо наложителен метод, който не дава свобода на избор. Благодарение на това принципите на изграждане на отношенията са ясно определени в семейната сфера.защита на семейните права

принципи

При издаването на закони държавата се стреми да сведе до минимум намесата в семейните отношения, като се ограничава до установяването само на най-необходимите общоприложими правила.

Семейното право се основава на следните принципи: доброволността на брака, равнопоставеността на правата и задълженията, разрешаването на възникващи вътрешно семейни спорове по взаимно съгласие, моногамията, приоритетното отглеждане на децата в семейството и тревогите за тяхното развитие.Субекти на семейното право

Като такива може да действа членове на семейството: съпрузи, баби, дядовци, сестри, братя, родители (включително рецепционисти), втори бащи, стъпала, осиновители, настойници, попечители.

Семейното право определя, че предмет на правни отношения може да бъде само гражданин, който има семейна юридическа правосубектност (правоспособност и правоспособност). Първият възниква от раждането, но обхватът на правата варира в зависимост от възрастта, особено след достигане на зряла възраст. семейство семейното право еправоспособността може да бъде ограничена, но само в предвидените от закона случаи. Гражданите могат да бъдат лишени от правоспособност. Например, във връзка с психическо заболяване. В този случай той няма да може да се ожени, да стане настойник и т.н.

Защита на семейните права

По правило защитата на семейните права се осъществява в съда. В случай на спорове относно разделянето на имуществото, необходимостта от събиране на издръжката за неработоспособност, наличието на непълнолетни деца и т.н., заинтересованата страна се обръща към искането пред съда. Решението, взето от съда, е задължително за изпълнение.

Семейното право е насочено към приоритетната защита на интересите на децата. Тяхното присъствие се взема предвид при разрешаването на различни спорове между съпрузи. Ако грижите и грижите за детето са недостатъчни, майка му и баща му могат да бъдат лишени от родителските права.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден