muzruno.com

Анализ на печалбата и определяне на устойчивостта на предприятието

2011

дефиниция финансовата стабилност на предприятието е един от най-важните компоненти на пазарната икономика. Недостатъчната финансова база на предприятието най-често води до несъстоятелност на организацията, и като последица от фалит, макар и прекомерно - предотвратява развитието и води до възникването на прекомерни резерви и резерви, като по този начин увеличава времето за оборот на капитала и намалява печалбите. Анализът на печалбата до известна степен позволява да се определят параметрите на тази стабилност, тя служи като основа, необходима за вземане на правилни решения относно по-нататъшното развитие на фирмата, но не дава ясна представа за позицията на предприятието в момента.

Анализът на печалбата винаги е необходим, независимо от начина на икономическите отношения, но някои от неговите аспекти пряко зависят от социалните условия и икономическите предпоставки. В условията на пазарна икономика много предприемачи често прибягват до финансов анализ, за ​​да наблюдават състоянието на своя бизнес, както и в критични ситуации, когато трябва да прецените точно финансовото състояние на компанията в момента. Анализът на печалбата е необходим при трансформирането на организационните и правни структури в процеса на корпоратизация и приватизация на предприятието, както и при повишаване нивото на фалиралите предприятия на ново ниво. Във всяка солидна финансова институция всеки тримесечен и годишен отчет за дейността на дружеството задължително се придружава от анализ на печалбата.

Често анализът на печалбата и икономическата активност се свързва с обработката на голямо количество информация, засягаща различни аспекти на икономическата активност. Като правило, това са документи на финансови отчети, счетоводни документи, удостоверение за баланс на предприятието. По този начин счетоводните данни служат като основна база за финансов анализ, въпреки че сами по себе си са само предположение за истинското състояние на предприятието. В предприятията счетоводството служи не само за отразяване на позицията на доходите, финансовите транзакции и икономическите операции. Неговите данни са основен аспект за вземане на управленски решения и планиране на бъдещи задачи.Анализ на печалбата определя главната цел - да осигури основни информационни параметри, които ще дадат точен и обективна картина на печалбите и загубите на предприятието, неговото финансово състояние, промени в активите и пасивите на предприятието, както и населените места с длъжниците, кредиторите, доходите на банката за обслужване на сделката. Такава информация се получава в резултат на сложен анализ различни финансови документи по специален научен метод. Резултатът е ясна картина на състоянието на предприятието, неговите активи, пасиви, собственост, рентабилност на използваните средства и размер на оборотния капитал.

Анализът на печалбата ви позволява да проследявате тенденциите на развитие на предприятието, да давате обективна оценка на неговите търговски и икономически дейности. Това е и връзка между продуктивните бизнес дейности и приемането на управленски решения. Финансовият анализ може да бъде външен и вътрешен, и двата са много важни.

Анализът на външната печалба дава ясна представа за ликвидността на баланса, печалба, рентабилност и платежоспособността на предприятието, както и общото ниво на доходите на фирмата. Същевременно вътрешният финансов анализ се извършва в интерес на самата компания, тя е също толкова необходима, колкото и външната. С негова помощ се осъществява контрол над всички клонове на предприятието и се очертават допълнителни начини за подобряването му.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден