muzruno.com

Анализът на приходите и разходите на организацията е важна част от стратегическия план на предприятието

2011

Анализът на приходите и разходите на дружеството характеризира финансовото състояние на дружеството в края на отчетния период. Отразява данните за приходите, разходите и други финансови резултати. Анализът на разходите и приходите на предприятието представлява за външни потребители информация за източниците на печалба или за причините за загубата и отваря общата картина за резултатите от дейността на дружеството.

Анализът на приходите и разходите на организацията се използва не само за оценка на резултатите от дейността му отчетен период, но и да направи прогноза за бъдещите си дейности. Прогнозата за бъдещите резултати е много важна за инвеститорите, тъй като това означава възможността за печалба в бъдеще, за кредиторите, положителна перспектива, преди всичко, означава възможността за изплащане на размера на дълга с лихви. Ако се очаква дейностите на компанията да бъдат нерентабилни, ситуацията се оценява като невъзможност за изплащане на дълга с лихви и е малко вероятно някой банка да се съгласи да издаде заем на тази организация. При анализиране на приходите и разходите на дадена организация е необходимо да се спазват редица изисквания, които се използват за по-точно прогнозиране на дейността на предприятието. Изискването да се предоставя информация за преустановени дейности, сделки с свързани лица, изготвяне на сегментни отчети, отразяване на събития и условни факти. Тези и други факти ви позволяват да направите точна прогноза за работата на компанията за в бъдеще. Анализът на приходите на организацията ви позволява да определите рентабилността на предприятието и да планирате неговите приходи.

След като сте получили надеждна информация за дейността на съоръжението за предходния период, можете да научите как да разработите правилните управленски решения, програми и бизнес планове за бъдещето. В пазарна икономика е много важно да се изчисли финансовата стабилност на предприятието, т.е. да се осигури такова състояние на финансови ресурси, при което ще бъде възможно да се манипулират свободно средствата и да се гарантира, в резултат на използването им, непрекъснат производствен процес и безпрепятствени продажби на продукти. Границите на финансовата стабилност на една организация се считат за най-важният фактор в пазарната икономика. Недостатъчната финансова стабилност води до несъстоятелност, до недостиг на пари в брой и впоследствие до фалит. Прекомерната финансова стабилност води до забавяне на развитието, намаляване на печалбите и увеличаване на времето за оборот на капитала.Анализът на приходите и разходите на организацията позволява да се оправдаят параметрите на тази стабилност, но не дава възможност да се прецени финансовото състояние на предприятието в момента. Анализът на приходите и разходите винаги е необходим, независимо от икономическите отношения. Необходима е спешна необходимост от такъв анализ, когато се извършва трансформацията и реорганизация на предприятията или организирани правни структури. Тя е свързана с обработката на голямо разнообразие от информация за дейностите на предприятието, които най-често се използват в документите финансови отчети. Освен това тези данни по никакъв начин не оказват влияние върху преценката за състоянието на предприятието, но трябва да се преработи техният точен анализ.

Нейната основна цел е да получи основни информационни параметри, които дават точна и обективна картина на приходите и разходите на компанията за определен период от време. Анализът на движението на финанси Ви позволява да предоставите цялостна оценка на всички икономически дейности и да проследите основните тенденции в неговото развитие. Анализът на приходите и разходите на организацията е най-важната част стратегически план, според които предприятието може да съществува удобно за дълго време.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден