muzruno.com

Анализ на дейността на компанията

Анализът на дейността на предприятието се състои в получаване на определен брой ключови параметри, чрез които можете да видите най-точната картина на финансовото състояние, печалбите или загубите, промените в пасивите и активите, сетълмента с кредиторите и длъжниците. В този случай специалистите трябва да се интересуват от текущото състояние на организацията и от очакваните резултати от икономическата дейност.

бизнес анализАнализът на дейността на дружеството преследва постигането на определени цели, формирани като се вземат предвид информационните, организационните, методологическите и техническите възможности за извършване на аналитична работа въз основа на счетоводно и финансово отчитане.

Основният принцип на разглеждането на съответния материал е дедуктивен. Въпреки това, тя трябва да се прилага многократно. Анализът на дейността на предприятието възпроизвежда историческата и логическата последователност на различните събития и икономически фактори с посоката и силата на тяхното влияние върху получените резултати.

Изхождайки от практиката, икономистите са разработили някои правила за четене на доклади, сред които могат да бъдат изброени основните:

- хоризонтален анализ дейност на предприятието, осигуряваща сравнение на конкретни отчетни единици с предходния период;

- вертикален анализ, който се състои в определяне на структурата на резултата финансови показатели с определянето на степента на влияние на всеки от тях върху общия показател;

ефективността на организацията- анализ на тенденциите, представлявано чрез сравняване на всяка отделна отчетна позиция със съответните резултати от предходни периоди и определяне на тенденцията, отделяща я от индивидуалните характеристики и случайни ефекти от отделните периоди;

- анализ на относителни показатели - изчисляване на индивидуалните отношения между определени позиции с дефиниране на техните взаимоотношения;

- сравнението се прави в сравнение с подобни резултати на предприятието и неговите конкуренти, а също и със средните данни за промишлеността;

- фактор анализ предвижда обмислянето на влиянието на определени обстоятелства върху резултата чрез използване на стохастични и детерминистични методи на изследване.

Сред основните показатели, които оценяват ефективността на дейностите на организацията, са рентабилността (например инвестициите), която се изчислява по съотношението нетна печалба за инвестиции, които са инвестирани в дружеството. държа оценка на ефективността въз основа на данните от изчисленията е възможно само ако специалистите имат съпоставими данни за подобни фирми.

Същото може да се каже и за рентабилността на предприятието, изчислена като съотношението на нетната печалба към разходите. Анализ на разходите предприятието ще стане най-ефективно, ако се извършва във всички области на стопанската дейност на предприятието.

Следва също да се отбележи, че оценката само на финансовите показатели на предприятието не дава пълна представа за икономическите му дейности и не позволява диагностицирането на някои проблемни въпроси.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден