muzruno.com

Одит на производствената дейност на стопанска единица. Видове одиторски становища

При осъществяването на всяка икономическа дейност за развитието на нови производствени индустрии, много бизнес инвеститори предприемат селективен или непрекъснат одит на определени области цикъл на производство да се определи целесъобразността от използване на всички нововъведения и приемането на определено икономическо решение.

Съгласно чл. 6 от Федералния закон на Руската федерация, одиторите могат да издават следните видове одиторски становища: недвусмислено положително становище или модифицирано становище. Първият се издава от одитиращия одитор в един случай, ако дружеството, извършващо проверката, извършва своята производствена и стопанска дейност в пълно съответствие с методите и принципите на счетоводството на територията на Руската федерация. Освен това, това становище се основава и документира от първични счетоводни документи и задълбочено проучване на дейността на предприятието.

Модифицираното заключение се издава в случаите, когато съществуват множество фактори, които оказват влияние върху качеството на одита и достоверността на предоставената информация. Например, тя се издава при провеждане на одитни проучвания в определена област на производствената дейност, когато е невъзможно да се определи и получи стриктно дефинирано положително мнение поради непълна, подробна информация.

модифициран одиторски доклад, видове, които могат да бъдат разделени в зависимост от влиянието на различни фактори, одитор, издаден при възникване на обстоятелства, които пречат на получаване на пълна и достатъчно надеждна информация.

За да промените заключението на одитора включва становище с резерви, сключва с отказ от мнение, както и сключването на отрицателно становище. Книга с отделен резервация или пълно отхвърляне на експресията използва от одитора в случай на проверка или ограничаване на селективна проверка на отделни компоненти на целия производствен процес, когато някои ограничени данни може да не отразяват реалността.

Модифицираният одиторски доклад и неговите видове могат да бъдат направени в случай на разкриване на разногласия с ръководителите на проверявания бизнес субект. Въпроси за разкриване на финансова информация, счетоводната политика и нейните основни принципи, методи на работа и др. Несъответствието между данните от изброяването и идентифицирането на изкривяванията в представените финансови отчети може да повлияе върху изразяването на одиторското мнение.Окончателният одиторски доклад може да бъде изразен с думите: " hellip - освен при определени обстоятелства ... "(при изразяване на мнение с резервация) или финансови отчети за определен финансов период съдържа неточни данни, които не позволяват да се определи пълнотата и надеждността на представените финансови отчети.

всички видовете одит заключенията (положително становище или всяка промяна) се изготвят съобразно стриктно определени норми и изисквания. Първо, всички одитирани финансови документи се събират в едно досие, чиито листове са номерирани и подписани от одитора учтиво. На второ място, всички те се потвърждават от личния печат на одитиращия одитор и се одобряват с подписа на управителя на верификацията. На трето място, датата на подписване на доклада на надзорния одитор стриктно съответства на крайната дата на одита.

Трябва да се отбележи, че след процедурата, и одиторския доклад, с появата на някои фактори, които влияят на надеждността и точността на финансовите отчети, одиторът-инспектор не е длъжен да представи искания, насочени към установяване на обстоятелствата. Правна отговорност за своевременно информиране одиторска организация От обстоятелствата, които са възникнали, се крие изцяло управлението на предприятието.

Всички видове одиторски доклади се издават само въз основа на документална проверка и се потвърждават от първични счетоводни документи. Положително заключение понякога може да бъде причината за отмяната на планиран данъчен одит. В някои случаи видовете одиторски доклади могат да бъдат оспорени в съда. Те могат да се считат за неверни и ненадеждни.

доклад Всеки одитора и неговия вид е уникално полезна за вземане на икономически решения за всички категории потребители на финансова информация, както и в хода на одита бяха установени редица слабости, констатирани множество несъответствия в процеса на производство. Следователно, за да извърши проверка или не всяка година, за да се справят с инвеститорите. Но ползите от това са очевидни! Това е рационализиране на разходите, увеличаване на продажбите и оптимизиране на всички производствени етапи.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден