muzruno.com

Основата е в какво? Пенсионен фонд, социален фонд, жилищен фонд

Фондацията е организация от нетърговски тип, чиито основатели са обикновени граждани или юридически лица, които правят доброволни вноски в организацията на доброволна основа. Организаторите на институцията се стремят към социални и благотворителни, културни и образователни, други цели, полезни за обществеността.

Правни характеристики на средствата

фонд е

Правните разпоредби на фондовете се определят не само от Гражданския кодекс, но и от закона за организациите с нестопанска цел. Фондацията е организация, чиито специфики налагат спазването на конкретен закон. Дейностите на определени категории фондове са предмет на специални разпоредби. Обществени асоциации се контролират от закона за обществени организации. Благотворителните фондации осъществяват дейността си в рамките на закона за благотворителността. В рамките на организацията членството не се предоставя, а самите основатели не участват в работата на организацията и нямат пълномощия да се разпореждат със средствата.

Правителствени средства

пенсионен фонд

Концепцията за фонда включва не само нестопански институции, които бяха обсъдени по-горе. Има средства от Руската федерация, които са класифицирани като държавни. Извънбюджетните фондове започнаха да се появяват, когато през 90-те години на миналия век се появи реформа на финансовата система на Русия. Насърчиха създаването на конкретни организации за неотложността на решаването на редица социални и икономически проблеми. В дългосрочен план се планира създаването на стабилна система за пенсии, медицински услуги и социално осигуряване. Екстрабюджетният фонд е стабилен източник на средства, който се използва за финансиране на определени социални нужди на обществото и който е податлив на дългосрочно прогнозиране. Източниците на попълване на организацията са ясно определени и използването на средствата е предварително определено от предназначението.

Видове фондове и насоки за изразходване на средства

Извънбюджетните фондове играят важна роля в системата централизирано финансиране страна. Организацията натрупва средства извън федералния бюджет и извън бюджетите на субектите на Русия. Всички пари се използват за прилагане на конституционните права на гражданите. Социалният фонд се ангажира да предоставя на хората възраст, болест, увреждане, помощ за преживели лица и много други ситуации. Бюджетът на всяка организация се одобрява на официална среща под формата на федерални закони. Доходът на институциите се осигурява от задължителни плащания на един общ данък. Структурата на извънбюджетните фондове от държавния тип включва:

  • Пенсионен фонд на Русия;
  • фонд за социално осигуряване;
  • федерална организация;
  • териториална организация на здравното осигуряване.

Тънкостите на бюджетирането

социалния фонд

Извънбюджетният фонд е държавна организация, формирана от извънбюджетни фондове, която се контролира от властите на страната и чийто бюджет е насочен единствено към социалните нужди както на общите федерални, така и на териториалните цели. Бюджетът на организациите и нейният проект за следващата година се формират от управителните органи на последната. Проектите се предават на федералните изпълнителни органи и се приемат във формата на федерално законодателство. Ако има дефицит, се разглеждат и одобряват източници на ликвидация. Проектът трябва да включва както източниците на доходи, така и източниците на разходи. Преди да бъде одобрено, бюджетът трябва да преминава през цяла верига от публични органи, включително карета за изброяване.

Пенсионен фонд на Русия

жилищния фондНай-големият извънбюджетен фонд в страната е пенсионният фонд. Той играе ролята на най-значимата социална институция страна. Неговото формиране се обуславя от необходимостта да се управляват държавните пенсионни финанси. Пенсионният фонд изпълнява едновременно две задачи:

  1. Оттегляне на пенсионните фондове от структурата консолидиран бюджет.
  2. Оттеглянето на пенсионните потоци до нивото на независим процес.

Бюджетът се формира чрез разпределяне на средства към пенсионния фонд под формата на осигурителни вноски и плащания от работодателите. В резултат на това държавният бюджет премахва тежестта под формата на изпълнение на задълженията към пенсионерите. Задълженията се извършват за сметка на застрахователното плащане. Последната реформа структурира пенсията на три части: основна, застрахователна и финансирана.

Разпределение на плащанията в пенсионна организация

фондове на Русия

Пенсионният фонд гарантира изплащането на основната пенсия на всички лица на пенсионна възраст. Повишените плащания са предназначени за хора, които са навършили 80 години и за лица с първа група увреждания. Размерът на осигурителната част на плащанията зависи единствено от трудовия стаж на пенсионера и от размера на неговата заплата. Плащането се формира от приспадане на пенсионния фонд застрахователни премии всеки месец. Застрахователната част на плащанията съответства на съотношението на изчисления пенсионен капитал спрямо броя месеци от очаквания период на изплащане. Всъщност средствата не се събират за сметка на едно лице, а се използват за плащания към други пенсионери.

Фонд за социално осигуряване

Първият фонд за социално осигуряване в Русия се появи през 1992 г. Тя се регулира от законодателството на страната. Подобно на пенсионния фонд, организацията действа като независима финансова и кредитна институция. Всяко имущество на фонда е федерална собственост. Средствата не подлежат на оттегляне и не са част от бюджетите на нито едно от нивата. Фондовете за социално осигуряване се попълват от данъчни облекчения. Това е единен социален данък и данък върху прилагането на опростена данъчна система, периодичен данък върху доходите и земеделски данък. Основното направление на разходването на средства от асоциацията е изплащането на обезщетения на лица, които имат временна неработоспособност. Максималният размер на обезщетенията е строго ограничен от стандартните стойности.

Жилищен фонд

застрахователни фондове

Фондът има малко по-различен формат от организациите, представени по-горе. Той не натрупва материални средства, но обединява всички жилищни сгради и жилищни квартали на държавата. Тази концепция се счита за основно в цялото жилищно законодателство. Жилищният фонд се счита за доминираща обществена територия, чието запазване и съхранение се интересува от цялото общество. Общата концепция включва подструктури, диференцирани според следните критерии:

  • принадлежащи към определена форма на собственост (частна, общинска и държавна);
  • специфичност на използването на жилищни помещения (фонд за социално ползване, търговски и индивидуални).

Подобно на пенсионния фонд, жилищният му аналог се контролира от държавата, която съхранява документите си в съответствие с процедурата, определена от правителството на Руската федерация. Системата не включва сгради и помещения, които са ориентирани към сезонно или временно пребиваване, независимо от продължителността му. Индустриално изградените структури не се включват във фонда. Обектите, които не са част от структурата, не могат да попаднат в нормите на жилищното законодателство и всякакви манипулации с тях са много трудни, включително пререгистрация.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден