muzruno.com

Имотът като икономическа категория

Имотът като икономическа категория отразява целия комплекс от социални отношения: социални, национални, религиозни, политически, правни, морални и етични и други. Това е доста сложно и многообразно понятие. Имотът е в центъра икономическа система, тъй като определя как работникът ще бъде свързан с производствените средства, определя структурата на обществото, както политическото, така и социалното. Той също така засяга присъствието и характера на мотивацията за работа, изборът как да се разделят резултатите от него.

По този начин, изразявайки най-дълбоките взаимоотношения и взаимозависимости, собствеността като икономическа категория разкрива същността на обществото.

Отначало тя се разглеждаше като връзка на дадено лице с конкретно нещо, тоест дали е разполагал с него и дали може да бъде унищожен. След това, с развитието на обществото, натрупаните научни познания, идеята за собственост стана по-смислена и обемна. Нещата започнаха да се разбират по различен начин. Само при определени икономически условия среброто и златото се превърнаха в пари. В крайна сметка, сами по себе си не са.

Същото важи и за собствеността. Тя се характеризира преди всичко не от взаимоотношението на човек към нещо, а от кого и с какви средства се присвоява. Също така е важно до каква степен са засегнати интересите на другите. След като влязат в отношения за присвояване на нещо, то става собственост. И това е икономическа категория.

Заданието е конкретен начин за овладяване на съществуващото в обществото. Тя изразява отношението на субекта към нея като лична.

Заданието започва със сферата на производство. Именно тук се формира обектът на собственост, неговата ценност. Кой притежава средства за производство, той получава резултатите. Освен това през сферите на обмен и разпространение този процес продължава.

Оттук следва следната дефиниция. Собствеността като икономическа категория е комплекс от взаимоотношения между стопански субекти. Заедно те решават за усвояването на резултатите от производството и неговите средства.Съществува и обратният процес - отчуждение. Това се случва, когато субектът остава без правата да притежава и да се разпорежда с обект на собственост. И двата процеса са диаметрално противоположни страни на една концепция. Противоречията в системата на "присвояване-отчуждаване" служи като силен тласък за самоусъвършенстването на собственостните отношения. Това е именно мощното влияние на тази връзка.

Имотът като икономическа категория възприема появата на това, как човек се отнася към нещо. Следователно, тя задължително отразява връзката: връзката на нейния "господар" с "не на господаря". Тази взаимозависимост се проявява чрез неговата обекти и обекти.

Като последните, всичко, което може да бъде присвоено: недвижими имоти, природни ресурси, пари, ценни книжа, средства за производство и т.н.

Притежателите на отношения са обект на собственост. Това са физически или юридически лица, държавата или няколко държави.

Имотът като икономическа категория е тясно свързан с правната страна на живота. Правната страна е определена в законодателството. Това дава на икономическите връзки характер на правен, т.е. техните участници стават носители на определени задължения и възможности.

Друг от най-трудните проблеми в икономиката, произтичащи от разглеждането на собствеността, е класификацията на видовете. Тя се осъществява въз основа на два подхода: хоризонтално-структурен и вертикално-исторически. Последният определя видове имоти в икономиката, които са се развили исторически.

Хоризонталният структурен подход се вземат предвид, преди всичко, за нивото на развитие на производителните сили, степента на темата за правата на до ресурси, за управление на производството, неговите резултати, и така нататък. Н. Въз основа на тези критерии, се разпределят личната и обществената собственост, всеки от които има свои собствени форми проявления.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден