muzruno.com

Икономически закони

съществуване от световната икономика се проявява под влиянието на основните закони. Икономическите закони, отдавна открити от Д. Рикардо и А. Смит, са в основата на функционирането на икономическата система. Законите на абсолютно предимство и относително предимство действат навсякъде. Първият казва, че всяка страна е икономически по-изгодно (възможно) да внасят тези продукти, които носят високи разходи и износ на тези стоки, в които разходите са по-ниски. Законът за относителното предимство посочва, че различни страни произвеждат едни и същи видове стоки, но някои от тях имат определени предимства при производството на тези стоки пред други страни. Това предимство се дължи на климатични и географски условия, установени дълги традиции и някои други фактори. По този начин е по-изгодно някои страни да купуват определени продукти от тези страни, където производството им е по-ефективно.

Икономическите закони и категории изследват системата на икономическа и финансова дейност на хората, както и принципите на нейната организация. Методите на икономическата теория са синтез и анализ, приспадане и индукция, единство на логически и исторически подходи, количествени и качествен анализ, както и систематичен подход. Разсейването от несъществените свойства и явления на системата и концентрацията върху най-значимите е абстракция. В анализа обектът или явлението, което е обект на изследването, е разчленено в съставните му елементи и изследването на всички от тях поотделно. Синтезът е обратното на анализа, така че, когато се използва, анализираните дисектирани елементи се свързват. Индукцията е движение от едно към общо, а приспадането е движение от генералния към индивида. Индукция и приспадане в процеса на познанието е почти невъзможно да се отдели. Основните икономически закони показват явления в развитието и движението. Те също така обясняват логически икономическите процеси. Повечето от тях се развиват въз основа на прогресивни количествени промени. Те могат да се извършват само до определено ниво, което се нарича мярка за количествени промени. В случай, че количествените промени в бъдеще станат невъзможни, тогава се приеме качествена промяна. Системен подход до икономическата теория предполага, че всяка икономически явления се изследват по структура и състав.

Икономическият закон е връзка, която изразява истинското естество на определен икономически процес. Всички тези категории ни позволяват да изучим подробно тези взаимоотношения и процеси.Икономическите закони са зависимостите, които възникват между икономическите процеси и феномените, които изразяват своята същност. Най-важният критерий за класифициране е продължителността на действието. Генералът включва онези от тях, които действат по всяко време от съществуването на човешкото общество на всеки етап от неговото развитие. Те включват законите за разделение, сътрудничество и промени в труда, увеличаване на производителността на труда. Съществуват и специални икономически закони, които се прилагат само за определени епохи (в рамките на определени начини на производство).

Икономически закони:

  • търсенето, предлагането;
  • увеличаване на допълнителните разходи;
  • възвеличаването на нуждите;
  • мащаб на производството;
  • спестяване на време;
  • конкуренция;
  • взаимовръзката на разходите в сферата на потребление и производство.

Икономическите категории, които са логически концепции, отразяват в общи линии най-съществените условия на съществуващия икономически живот. Такива категории включват самия труд, методи и обекти на труда, продукт на труда, стойност на потреблението. Някои проявления на отношенията между хората се проявяват в такива категории: цена, пари, печалба, стойност. Всеки закон около себе си обединява определен брой различни икономически категории.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден