muzruno.com

Хоризонтален анализ

Анализ на статиите в баланс да характеризира имота структура на фирмата и източници на нейното финансиране. Методите за оценка на доклада могат да бъдат избрани различни.

Например, вертикалният анализ отразява структурата на фондовете на компанията, техните източници. Вертикалният анализ позволява относителни оценки. Тези оценки на свой ред предоставят възможност за сравнение икономически показатели дейностите на дружествата, които се различават по отношение на размера на използваните ресурси, за смекчаване на въздействието на инфлационните процеси, които нарушават абсолютните стойности във финансовите отчети.

Вертикалният анализ се извършва в съответствие със схемата. На първо място, акциите на текущите и постоянните активи се определят като резултат от отчитането, след като преценят структурата си, те разкриват дела на инвестираните средства и текущи пасиви и тяхната структура. След това определете причините за промените в отчитането.

Хоризонталният анализ е метод за оценка на отчитането, който включва изграждането на няколко (или една) аналитични таблици. При тези конструкции абсолютните стойности се допълват от относителни темпове на спад (растеж).

Хоризонтален анализ по-удобно се провежда с помощта на аналитична таблица, която съдържа ценности като пасивен компонент (актив) в края и началото на годината, в пари и процент от общия размер на промени Sheet (активи) в пари, проценти и плътности. Когато динамиката, представена в документите, обхваща интервал от повече от една година, изчисляването на базовите ставки се извършва за няколко съседни периода (години). По този начин хоризонталният анализ ни позволява да оценяваме не само промените в отделните показатели, но и да прогнозираме тяхното значение.Вертикалната оценка дава възможност да се обърне внимание на елементите, които имат най-голям специфично тегло. Хоризонталният анализ ви позволява да се съсредоточите върху тези компоненти, чиято пропорция варира в скокове и граници. Тези и други компоненти до известна степен са индикатори за проблемни области на предприятието. Самото използване на хоризонтален анализ често е неподходящо. За да се отрази пълната картина, в комплекса се използват и двата метода.

По този начин, хоризонтална и вертикална анализ на баланса са тясно взаимосвързани.

Следва да се отбележи, че и двата подхода са от особено значение за провеждане на сравнения между земеделските стопанства, сравнявайки отчитането на различните предприятия с производствените обеми и дейности.

Съществува и метод на коефициент на икономическа оценка. Това е сложен комплекс относителните стойности, които се определят съгласно данните от счетоводния отчет, главно върху данните за загубите и печалбите. Коефициентите се използват в съответствие с теория, която осигурява определена връзка между конкретни статии в доклада. Предпочитаните стойности ще зависят от характеристиките на производството на производството, техните размери, които обикновено се оценяват от продажбите за годината или от средната годишна цена на активите. Тези показатели могат да засегнат състоянието на икономиката като цяло и фазата на икономическия цикъл. Изчисляването на коефициентите се извършва съгласно докладите, които се превеждат в аналитичната форма.

Като допълнение към този подход се използва коефициентът. Този метод ви позволява да установите промени в получената характеристика, които са настъпили под въздействието на определени фактори, които се предполага, че имат количествено въздействие. С помощта на детерминистичните модели се изследва функционалната връзка между аргументите (факторите) и функцията (резултантният индикатор).

Споделяне в социалните мрежи:

сроден