muzruno.com

Социална система

всички социални явления и процесите имат характерна вътрешна структура. Най-сложната социална система е обществото и хората действат като нейните елементи. Тяхната социална дейност се диктува от индивидуалните качества социален статус, изпълнени функции, социални ценности и установени от тази система.

Социалната система е представена в следните аспекти:

- много хора, чието съвместно взаимодействие е продиктувано от общите обстоятелства (село, град, трудов колектив, семейство и т.н.);

- социалната общност;

- йерархия на статусите и социалните функции,

- социална организация;

- набор от стойности и норми,

- култура.

Всички аспекти са тясно свързани помежду си. Ето защо можем да кажем, че социалната система е органично единство на три аспекта: култура, социална общност и социална организация.

В социалната общност социалните процеси възникват точно заради нейната база - съвкупността от хора с условията на тяхната житейска активност (интереси, нужди, образование и т.н.). Социалната общност функционира и се развива на базата на взаимодействието между индивидите и социалните връзки.Социалната връзка, от своя страна, се изразява в съвместимостта на функционирането на елементите или обектите. Два вида връзки се отличават тук: генетични (структурни, причинно-следствени) и формални (докосвайки само самолетите на знанието).

Социалната комуникация обикновено се разбира като набор от фактори, които определят съвместната дейност на индивидите в отделните, специфични общества за постигане на определени цели. Такива връзки обикновено са дълги и не зависят от личните качества. Това са връзките между индивидите и процесите около тях и явленията около тях. Тези връзки водят до нови социални отношения. Така се формира социална система, чието понятие е тясно свързано с понятието "социална структура". Социалната структура разделя обществото на т. Нар. Слоеве (по позиция, по начин на производство). Основните елементи в него са социалните общности, класовете, групи (социално-териториално, социално-демографско, етнически, професионални).

Социалната система носи в себе си сумата от всички социални процеси и явления, които са в връзки и отношения помежду си и създават общ обект социалната политика. Елементите на тази система формират отделни процеси и явления. Социалната структура навлиза в сферата на явленията на социалната система, съчетаваща два компонента: социална композиция със социални връзки.

Важна цел на държавната политика е изграждането на система за държавна подкрепа, чиято същност е да субсидира определени категории общество, като се разпределят бюджетни средства или се използва извънбюджетни фондове.

Системата за социална сигурност (СИ) възниква през 30-те години на миналия век. Първото споменаване за това се появи в САЩ, инициирано от "Закона
по социална сигурност "през ​​1935 г.

Правото на СИ, което е залегнало в Конституцията на Руската федерация, се отразява под формата на набор от законодателни мерки и взаимосвързани организации. Защитата на хората с ниски доходи и хората с увреждания се осъществява в две посоки:

- социално подпомагане;

- социалната сигурност.

ОП включват пенсии, надбавки, професионално обучение за хора с увреждания с по-нататъшна работа, медицинска помощ и рехабилитация за хора с увреждания и др. Основата на ефективността на работата е в добре обмислен механизъм за финансиране. Застрахователните фондове, събирани чрез данъци, са източник на социални осигуровки. Освен това се използват бюджетни кредити и бюджетни средства.

Задачата на социалните услуги е да предоставят на нуждаещите се всички форми на социални услуги.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден