muzruno.com

Нетен износ

Експорт - определение, което характеризира износа на стоки или услуги от страната. Същевременно се очаква продуктите да се продават на международния пазар на търговска основа. Сумата на стойността на износа се установява по правило за годината. Определянето на цената не зависи от това дали износът се извършва по договора или в търговския договор, за който период.

Нетният износ е показател за стойността, който изразява алгебричната разлика между внос и износ услуги и стоки. Тази разлика се формира, като се вземе предвид определен период. Поради факта, че компенсацията за неравновесия в международната търговия Производствените стоки се реализират за сметка на потребителските стоки, нетният износ се показва през последните. По този начин, това понятие се разбира като превишение на международните "продажби" на потребителски стоки над тяхната "покупка". Повечето държави се стремят да гарантират, че износът преобладава над вноса. Все пак не всеки успее.

Отрицателният нетен износ се придружава от излишък на вноса спрямо износа. Веднъж в една страна, част от парите си се превръща в конвертируема валута на международно ниво, разпространението ще се реализира не само като резултат от преобладаването на "купува" за "продава", но и поради друга кредитна членки пряко във валутата на тази страна. Преходът на националната валута конвертируема възможно за всички богати правомощия, които извършва за свободна търговия с много страни в света и не поражда ненужни митническите бариери за защита на местните производители. В същото време други използват валутата на богатите държави, когато търгуват помежду си.

В дългосрочен план излишъкът на вноса или нетния износ е по принцип невъзможно. Това се дължи на факта, че никой няма непрекъснато да продава "заем" за продължителен период от време. Както показва практиката, нетният износ за дълъг период прави страната кредитор от други страни. С преобладаване на вноса, държавата външен дълг.

Ако е специфичен отчетен период нетния износ, някои от потребителските стоки се изтеглят от вътрешния пазар. В същото време, сферата на потребление вече получи приходи за тази част. По този начин общите приходи ще бъдат обменени за някои от ползите, които остават от продажбите на вътрешния пазар. В резултат на това се формира инфлация, чийто показател е равен на процента, с който корелира нетният експорт национален доход от определения период.За индустрията разликата между "продажбата" и "купуването" в националната валута, както и дефицитът в държавния бюджет, е допълнителен доход.

Нетният износ се формира в рамките на успешната конкуренция на държавата на външните пазари. Същевременно тя се придружава от известно разширяване на пазара за продажба на лични и промишлени нужди. Това се дължи на нетните допълнителни ползи.

При основния излишък на вноса се внася допълнително количество потребителски стоки на вътрешния пазар. За да ги купи, част от приходите от потреблението се изразходват. В резултат на това остатъкът ще бъде изразходван за цялото количество произведени стоки през този период. По този начин се формира дефлация. Нивото му е съотношението на нетния износ към националния доход.

При внос на производствени активи в страната се произвежда голям обем потребителски стоки, което е еквивалентно на вноса им.

В същото време се формира външен дълг. Неговото съдържание е свързано с допълнителни разходи. Тези разходи може да бъде постигната само чрез производството на допълнителни ползи от сферата на потребление за износ.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден