muzruno.com

Принципи на СИ. Класификация на принципите на социалноосигурителното право

принципи социални права

осигуряване на представляват основните идеи за държавна подкрепа за незащитените слоеве на населението. Тези ръководни принципи определят същността на правилата, регулиращи тази сфера. KС други думи, те отразяват обществената ориентация на държавната политика. По-нататък в статията ще се разглеждат такива въпроси като концепцията, общите характеристики и класификацията на принципите на ПХП. принципите на ps

Характеристики на индустрията

Принципи на PCP, концепцията и тяхното съдържание текстът на закона не се определя. Понастоящем няма обединяващ нормативен акт или кодекс. В това отношение изследователите са принудени да определят принципите и източниците на СИ, като анализират действащите законодателни разпоредби в тази индустрия. В същото време е необходимо да се има предвид, че по силата на член 15 от Конституцията международните норми и договори са елемент от правната система на страната.

Концепция и класификация на насоките за СИ

В рамките на държавната политика е разработена програма за подпомагане на населението. Тя поема гаранция за социална сигурност в случай на настъпване на това или онова събитие. Реч по-специално за болести, трудови злополуки, безработица, големи семейства, старост, бременност, раждане, увреждане, бедност, загуба на семейство и др. Принципи на правото социалната сигурност са основата, върху която се изгражда системата от норми, която управлява сферата на публичната подкрепа от държавата. В същото време тази посока на дейността на правителството се влияе от събитията, които се случват в икономическата и политическата сфера. Диференцирането на фундаменталните позиции се извършва на различни основания. В зависимост от обхвата на действие, те са:

 1. Общи правни принципи. Те са присъщи във всички правни сфери.
 2. Междусекторни разпоредби. Те отразяват общите черти на няколко области на функциониране.
 3. Принципи на промишлеността. Те изразяват спецификата на определена сфера.
 4. Разпоредби в рамките на индустрията. Те засягат конкретни институции. общи правни принципи

Общи правни принципи

Те трябва да включват такива разпоредби като:

 1. Гаранция и признаване на свободите и правните възможности на лице и граждани в съответствие с международните стандарти.
 2. Неотчуждаемостта на нетърговските права, принадлежността им към всеки от момента на раждането.
 3. Равнопоставеност на всички пред съда и закона.
 4. Правото на всеки субект да създава асоциации за защита на собствените си интереси.
 5. Равенство на свободите и правните възможности за жените и мъжете, начини за тяхното прилагане.
 6. Гаранция за държавна закрила.

Междусекторни разпоредби

тези Принципи на СИ принадлежат към няколко сфери. Техните норми регулират отношенията, свързани с осъществяването от страна на гражданите на техните правни възможности. Междусекторни разпоредби са:

 1. Осигуряване на свободно развитие и достоен живот на човек.
 2. Забрана на насилствено наемане на работа.
 3. Предоставяне на държавна подкрепа за семейството, бащинство, детство, майчинство, възрастни хора, инвалиди. съдържание на принципите на pso

Клон започва

тези Принципи на СИ са формулирани от много автори по различни начини. Техният брой също се различава. Например Machulskaya сигнализира такава Принципи на СИ, както следва:

 1. Финансиране от средствата за застрахователни премии и държавен бюджет.
 2. Универсалността.
 3. Разграничаване на социалната подкрепа в зависимост от условията на труд, природните и климатичните условия, продължителността на трудовия стаж и други фактори.
 4. Сложност и гъвкавост. тези Принципи на СИ предполагат гаранция за държавна помощ в случай на възникване на някакво социално значимо обстоятелство, предвидено от закона.

Според Тачкова списъкът на основните разпоредби включва:

 1. Изпълнение на подкрепата от бюджета и застрахователните премии.
 2. Разграничаване на условията, типовете, нивото на сигурност в съответствие с трудовото участие, причините за нуждата и други значими обстоятелства.
 3. Задължение на държавата е да предостави гарантирана подкрепа, не по-ниска от нивото на издръжка.
 4. Разнообразие от видове социално осигуряване.
 5. Гарантирана помощ в случай на нужда, поради обстоятелства, свързани с социална категория смислено.
 6. Участие на обществените организации, представляващи интересите на населението, в разработването, одобряването и изпълнението на решения, свързани с подпомагането на гражданите и тяхната защита. принципите на социалното осигуряване

Разпоредби в рамките на индустрията

В националното законодателство се наблюдава тенденция за консолидиране на тези фондации директно в нормативните актове. Например член 5 от Федералния закон № 195 включва такива принципи на JI като:

 1. Насочване.
 2. Доброволност.
 3. Човечеството.
 4. Наличие.
 5. Приоритетна подкрепа за непълнолетни, които са в трудна житейска ситуация.
 6. Профилактична ориентация.
 7. Поверителност.

Същността на разпоредбитеСъдържание на принципите на СИ на първо място е отразено в Конституцията. Основният закон предвижда, че когато възникнат обективни, значими обстоятелства, всеки има еднаква и равна възможност да получава определени плащания или услуги. Конституцията използва формулировката: "Всеки е гарантирано социално осигуряване". Нейната същност е, че възможността да получат помощ не може да бъде ограничен въз основа на раса, пол, език, произход, материално, официален статут, и така нататък. В този случай, със същите права като руските граждани за социално осигуряване са постоянно живеещи на територията на страната от чужденци, ако международната нормите не предвиждат друга процедура. В същото време, не трябва да се разбира като принципа на универсалността на безусловното способността да се извлекат ползите, плащания или услугите. Те се предоставят само на основанията, предвидени от закона. Например, правото за получаване на пенсия за осигурителен стаж започва при достигане на определена възраст, наличие на определен период от време. принципите на концепцията и тяхното съдържание

финансиране

Функционирането на системата за социално осигуряване се осъществява чрез осигурителни вноски и бюджет. Концентрацията на средствата се осъществява в централизирани фондове от извънбюджетен характер. Те действат като независими финансови и кредитни институции. Основните източници на средства са доходите на работодателите, на ППЗУ, както и на други категории физически лица. В допълнение, попълването на средства се извършва от бюджетни средства от федералния бюджет. Може да се инвестират средства, временно безплатни. Доходът, получен от това, се използва за осигуряване на законоустановената дейност на фондовете.

ЗФР

Тарифите за застрахователни премии се определят ежегодно. Стойността се определя като процент от всички приходи, включително по гражданско-правни договори за предоставяне на услуги и работа. Списъкът на плащанията, от които не се начисляват вноски в ЗФР, е утвърден с правителствен указ № 546 от 07.05.1997 г. Задачите на пенсионен фонд включват:

 1. Целево събиране и събиране на вноски.
 2. Финансиране на разходи за държавни пенсии от всякакъв вид и други плащания.
 3. Прилагане на мерки за събиране от гражданите, работодателите, включително тези, които отговарят за вредите за здравето на работниците и на други лица, размера на обезщетението за професионално заболяване, трудова злополука, загуба на хляба.

Разпоредбите относно ЗФР могат да предвиждат други функции. концепцията и класификацията на принципите

Разграничаване на равнището и условията на предоставяне

Тя се състои в прилагането на специални норми, които установяват допълнителни социалноосигурителни права за граждани от определени категории. По-специално, това са хора, които нямат възможност да прилагат общи разпоредби или имат особени заслуги пред страната. Разграничаването е необходимо, за да се балансира материалното състояние на гражданите от отделните групи, които се нуждаят от допълнителна защита. Например, те са хора, чиито доходи са по-ниски от жизнения минимум. Диференцирането също така осигурява възстановяването на пълния статус на социално незащитените групи (например хора с увреждания).

Универсалност на подкрепата

Този принцип се реализира чрез прилагането на набор от мерки, определени от държавата в специални целеви програми. Те се вземат на местно, регионално и федерално ниво. В същото време наскоро се практикува и участие в областта на социалната защита на населението и търговските предприятия - социално партньорство. Организациите разработват специални програми, насочени към подпомагане на нуждаещите се слоеве на гражданите. концепция за общо описание и класификация на принципите на ps

заключение

Понастоящем Русия е в доста трудно положение. Развитието на външната политика има отрицателно въздействие върху икономиката. Съответно, в държавата постоянно се появяват нови обстоятелства, в резултат на което някои категории граждани губят средствата си на издръжка, попадат в трудни житейски ситуации, носят допълнителни разходи и рискове. Всички тези хора се нуждаят от краткосрочна социална подкрепа. В отговор на всички нови видове злини, които възникват независимо от волята на гражданите, законодателството се променя бързо. Държавата постоянно работи по програмите за подпомагане, търсейки средства за тяхното изпълнение.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден