muzruno.com

Субективната страна на престъплението

Като социално опасно действие, престъплението се дължи на взаимосвързани субективни и обективни признаци. Последните включват обективните и обективни характеристики. Предметът и субективната страна на престъплението принадлежат на първия. Те са обединени от факта, че различните подходи се характеризират с едно нещо - незаконно действие.

Субективната страна на престъплението отразява всички вътрешни процеси, които се появяват в съзнателната и волева сфера на човек, който извърши или има намерение да извърши престъпление.

Всъщност съществува едно неразривно съществуване на двете характеристики на деянието. Както обективната, така и субективната страна на престъплението се обуславят от самото действие, едновременно и на едно място, извършено от лицето. Теоретичният анализ обаче предполага, че и двете характеристики се разглеждат поотделно, като се има предвид тяхното вътрешно единство.

Концепцията и значението на субективната страна на престъплението

Съдържанието е умствена дейност на гражданин. Признаците на субективната страна на престъплението включват вината, целта и мотива. Последните две се отнасят до незадължителни характеристики. Като цяло те отразяват вътрешния процес, който се осъществява в психиката на гражданина, и отразяват взаимното свързване на волята и съзнанието му с извършеното или предполагаемо извършване на опасно действие. Сред факултативните характеристики емоциите (емоциите) на човек също са подчертани. Тъй като задължителните тези (незадължителни) знаци в нормите на закона рядко се посочват, присъствието им може да има ефект върху назначаването или квалифицирането на наказанието.

Субективната страна на престъплението се използва за разграничаване на нелегалните действия помежду им, както и за разграничаването им от други престъпления. Наказателното правно значение за всяка характеристика е различно.

Незадължителните признаци (емоции, цел, мотив) поемат статута на задължително в случаите, когато те са включени в този капацитет от законодателя в структурата на наличните на престъплението. В различни случаи те могат да повлияят на квалификацията или да бъдат взети под внимание при индивидуализирането на наказанието, което действа като утежняващо или смекчаващо обстоятелство обстоятелство.Вината, изразени под формата на небрежност или намерение, се отнасят до задължителните характеристики на всяко незаконно действие. При липса на вина, няма наказателна отговорност, независимо от тежестта на последиците от деянието.

Вината се отнася до отношението на гражданите към действията, които е извършил, и последствията от тях.

Степен и характер обществена опасност Незаконният акт се определя в голяма степен от мотивите и целите на деянието.

Мотивът е съзнателната мотивация за извършване на престъпление. Основата е човешката нужда от нематериални или материални блага. Мотивите за престъплението, като правило, се основават на по-основателни мотивации. Те включват, по-специално, ревност, алчност, завист, хулигански мотивации, кариеризмът и други.

Целта е представянето на престъпника за желания окончателен резултат. Постигането на целта, с други думи, извършителят се извършва чрез извършване на престъпление.

Така, от горепосочените няколко заключения отразяват значението на субективния признаци на престъпление:

  1. Те са незаменим елемент на всеки състав на престъплението.
  2. Неразделна характеристика е виното. Без нея няма нито най-субективната страна, нито съставът на престъплението като цяло.
  3. Престъплението трябва да бъде правилно обосновано и квалифицирано. За тази цел субективната страна трябва да бъде правилно установена състава на престъплението, всичките си знаци, които са част от този състав. В същото време става възможно да се очертаят някои незаконни действия от други.
  4. Идентифицирането на субективната страна прави възможно индивидуализирането както на отговорността, така и на наказанието. Той също така дава възможност да се определи режимът на лишаване от свобода на извършителя.
  5. Идентификацията на субективната страна спомага за укрепването и гарантирането на върховенството на закона.
Споделяне в социалните мрежи:

сроден