muzruno.com

Предизвикателството на съдията - причини, условия, изисквания

Искът на съдия по наказателно или гражданско производство е законова мярка, която гарантира, че се извършва справедлив и безпристрастен преглед на всички обстоятелства по случая и се взема обективно решение. Предизвикателството може да бъде направено по искане на участника в процеса, като се вземат предвид посочените причини или по собствена молба на съдията (самооттегляне).

Предизвикателството на съдията в гражданска процедура се прави в следните случаи:

- В последния случай съдията участва в производството като прокурор, свидетел, експерт, съдебен служител, представител на всяка страна, както и преводач или специалист;

- съдията е роднина на страната в производството;

- той се интересува от определен резултат от случая (пряко или непряко);

- има други основания да се съмнява в неговата безпристрастност;

- той е съдия от първа инстанция при прехвърляне на производството към последваща инстанция (апелативна, касационна и т.н.).

Обжалването на съдия в наказателното производство възниква, ако:

- в този наказателен случай съдията е ответникът, ищецът или свидетелят.- Преди това, той е бил в този случай като прокурор, следовател, следовател, експерт, преводач, секретар на срещата или представител на всяка от страните;

- участвал е в разглеждането на делото от съда на предходната инстанция;

- е свързано с един от участниците в процеса.

Когато разглеждате петиция за отклоняване съдия на Руската федерация трябва да се ръководи от позицията Съд на Европейските общности. Всяко основание за оспорване на съдия трябва внимателно и цялостно да се счита, че изключва най-малките причини, пораждащи съмнения относно справедливостта и безпристрастността на решението. Отсъствието на справедливост и отклонение съдията може да свидетелства дори за начина си на поведение в съдебната зала.

За съжаление в руските съдилища това изискване не винаги е изпълнено. По време на разглеждането на граждански дела съдията често взема от страна на ищеца или ответника и дава възможност да се критикуват представените аргументи. Съдията може да изрази своето лично мнение по представените от страните доводи или да посочи неговата позиция, преди да бъде отстранен на заседанието и да вземе официално решение. По време на наказателна процедура Съдията може открито да подкрепи прокурора и да пренебрегне аргументите на защитата.

Предизвикателството на съдията при тези обстоятелства, въпреки очевидното съществуване на основания, практически не е направено. Висшите съдилища също пренебрегват оплакванията на жалбоподателя относно отхвърлените молби за оспорване. По този начин става очевидно, че е необходимо да се преразгледа процедурата за разглеждане на молбите за оспорване на съдиите и за задълбочено разследване на всички обстоятелства по случая.

В същото време има практика на безкрайно затягане изпитание една от страните, като подаде все повече и повече молби за оспорване на съдията, дори и да не са удовлетворени. В процесуалния кодекс има резерви относно недопустимостта на повторно подаване на молба за оттегляне от същото лице на същите основания.

Предизвикателството на съдия може да бъде обявено на предварителна среща, след което този въпрос трябва да бъде решен преди края на срещата. В процеса на разглеждане на дадено дело не е възможно да се допусне оспорване - освен в случаите, когато обстоятелствата за оспорването станаха известни на заявителя след началото на процеса. След разглеждането на делото законът не позволява подобни изявления.

Искането за оспорване се разглежда само от съдията или от състава на съда (на колегиално изслушване). В този случай съдията, чийто проблем се счита, не участва в срещата. Когато магистратът бъде отстранен, по правило делото се отнася до друг световен съдия от същия съдебен район, а ако това не е възможно, магистратът в друг район. В случай на оттегляне на целия състав на съда случаят се разглежда от другия окръжен съд в същия окръжен съд или се предава на съда в друг район, ако тази замяна не е възможна.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден