muzruno.com

Тълкуване на закона

интерпретация право (правната норми) е необходимо условие за правилното прилагане и разбиране на закона. При отсъствието на това условие прилагането на закона е значително затруднено и в някои случаи невъзможно. Вечният опит, съдбата на конкретни хора, както и правната практика правят тълкуването на закона (правното изясняване) абсолютно необходимо в съвременния свят.

В едно общество, организирано според демократичен принцип, правното изясняване изпълнява задачата да идентифицира значението си, за да гарантира правилното и ефективно изпълнение в съответствие със съществуващия режим на законност.

Тълкуването на закона винаги е дейност на длъжностни лица, практикуващи, правителствени агенции, физически лица, обществени организации, учени и други фигури. Определянето на съдържанието има за цел да разкрие волята на законодателя, изразена в тях.

Тълкуването на закона е процес, който е абсолютно неизбежен в дейността на органите на арбитража и на общите съдилища, прокурори и други държавни органи в процеса на сключване на договори и сделки от страна на стопански субекти. Необходимо е правно изясняване в работата обществени асоциации или партии, в процеса на извършване на юридически значими действия от страна на гражданите.

Видовете тълкуване на правните норми се определят в зависимост от базата.

Според правната сила се класифицира неформално и официално обяснение.

Официалното тълкуване на закона е разделено на съдебно, учебно и нормативно.

Нормативното обяснение също е подразделено на правно (делегирано) и автентично (автентично).Неформалните начини за тълкуване на нормите на правото се подразделят на обикновени и доктринални (компетентни, научни, професионални) обяснения.

В зависимост от силата на звука обяснението може да бъде буквално (адекватно), ограничено и широко (разпространено).

Освен това, нормативното тълкуване сега е разделено както на устно, така и на писмено.

Официално изясняване винаги се извършва от длъжностни лица и органи, оправомощени да го направят. Като правило, в същото време има документиране на тълкувателни актове, които са юридически образователни за всички, които се интересуват от изясненото законодателство, обикновено предизвикват конкретни последици.

В Руската федерация официалното правно изясняване попада в компетенциите на представителните висши органи, Конституцията, Върховния арбитраж, Върховните съдилища, някои министерства, правителството, Главния прокурор, държавните комитети и други органи.

За разлика от официалните, неформалното изясняване не се смята за правно обвързващо. Актовете за тълкуване на неофициалното тълкуване на юридически факти не се прилагат, тъй като произхождат от лица, които не извършват официална държавна дейност. Този вид изясняване може да се извърши както писмено, така и устно. Една от основните му характеристики е изключена от властта и принудата.

Едно буквално правно тълкуване (адекватно) се характеризира с точно съответствие с текста на нормата. Този вид обяснение се счита за доста често срещано.

Ограничителното тълкуване се използва в случаите, когато истинското значение на нормата не трябва да се разбира толкова широко, колкото е посочено в устния текст. Например в съответствие с член 38, алинея 3 от Конституцията на Руската федерация, децата в неравностойно положение, навършили осемнадесет години, трябва да се грижат за своите родители (инвалиди). В хода на изясняването става ясно, че това задължение не се налага на деца, които са недееспособни.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден