muzruno.com

Отчитане на FSS: формата, сроковете и процедурата за доставка. Докладване на фондовете за социално осигуряване: правила за регистрация

Независимо от режима на данъчно облагане, от всички предприемачи се изисква да подават тримесечен отчет на Фонда за социално осигуряване в съответствие с установения формуляр (4-FSS). Докладът е даден, дори ако дейността не е била извършена и на служителите не са платени заплати. Такова отчитане се нарича нула и е задължително. За забавеното представяне на доклада фондът издава глоба на предприятието. За да се избегне това, е необходимо стриктно да се спазват условията, установени от законодателството.

Кой трябва да докладва за формуляра FSS

Отчитане по FSS

Фондът за социално осигуряване одобри официалната форма на 4-FSS, според която предприемачите трябва да бъдат отговорни. В зависимост от броя на наетите лица, отчитане нужда да се вземат на хартия (предприятия, използващи по-малко от 25 души) или в електронен вид на специализирани канали. Юридически лица и индивидуални предприемачи с по-малко от 25 служители могат да подадат електронен доклад. Трябва да се помни, че времето на отчитане на датата на електронен и хартиен носител е различен, така че за да се избегнат глоби трябва да ги учат по-рано.

За индивидуални предприемачи, които нямат служители, има възможност за доброволно прехвърляне на застрахователни премии, а за целите на отчитането - специален формуляр 4a-FSS. Ако предприемачът плаща заплати на служителите, той ще приеме формата на обща основа.

Отчитането на FSS отразява всички плащания на организацията, свързани с изчисляването на заплатите и всички други доходи на служителите. Декларацията се представя на териториалните органи на фондовете на мястото на организацията (ИП по местоживеене).

Методи за докладване на FSS

крайни срокове за подаване на доклади до FSS

Има няколко възможности за предаване на изчислението в социалните фондове. Можете например да препратите отчета до пощата и да го изпратите с препоръчана поща с обявената стойност и с инвентара на прикачения файл или да вземете документа лично в клона. Възможно е също така да се предостави изявление чрез електронни комуникационни канали чрез специализиран оператор чрез подписване на документа с електронен електронен подпис.

Особено внимание трябва да се обърне на електронното отчитане, тъй като всяка година кръгът на фирмите, които предават публичните досиета на FSS, намалява. От 1 януари 2015 г. е необходим електронен отчет за предаване на фирми със среден брой над 25 души.

За да изпрати доклада, юридическото лице трябва да получи електронен електронен подпис, издаден от специални сертифициращи центрове. За разлика от обикновения удар, е много трудно да се изгради. Липсата на електронен подпис прави предаването на доклада невъзможно, така че трябва да се направи предварително.

тримесечен крайни срокове за докладване в FSS

Отчитане по FSS

Докладът за социалноосигурителния фонд се счита за предоставен в деня, в който документът е изпратен или предоставен на фонда. Потвърждаването на доставката по пощата се счита за отпечатък в инвентара и отпечатан разписка на пощата. Електронният подател потвърждава уникалния номер, определен от оператора. Времето за отчитане в FSS за всички е едно. Следователно нулевото отчитане се дава съгласно общите правила, въпреки липсата на такси.

От всички организации се изисква да вземат четири FSS четири пъти годишно. Новите срокове влизат в сила от 2015 г. насам. Според резолюцията документът се урежда на 20-о число от месеца след последното тримесечие, а електронната версия минус до 25-ия ден.

  • първото тримесечие - 20 април;
  • половин година - на 20 юли;
  • девет месеца - на 20 октомври;
  • Отчитане за годината в FSS - 20 януари.

Определените крайни срокове са задължителни, но в случай, че отчетната дата е на почивка или почивен ден, датата се отлага до най-близкия работен ден.

Какви санкции заплашват предприятията, ако FSS сметката се забави

отчитане в FSS за 3-то тримесечие

Санкциите на фонда за социално осигуряване не са необичайни. Някои компании се отнасят до предаването на нулевото отчитане не е много сериозно, погрешно вярвайки, че липсата на такси няма да доведе до наказание.

Ако срокът за подаване на доклади до FSS бъде пропуснат, на предприятието се налагат следните санкции:

  • 1000 рубли - не предоставя нулево отчитане;
  • 5% от начислените такси за последните три месеца - при наличие на такси;
  • 30% от начислените плащания - в случай на злоумишлено нарушение на срока;
  • 300-500 rub. - административно наказание за длъжностното лице, отговарящо за навременното връчване на документа.

Общи грешкиотчетен период в FSS

Ако във фонда по някакви причини има надплащане на вноските, то няма да се превърне в извинение за анулиране на глобата. При преднамерено подаване на невярна информация, в резултат на което докладът не е приет, компанията може да бъде глобена.

Много често компаниите погрешно подценяват размера на вноските и в резултат плащат по-малко данъци. В този случай има ред наказания. Възстановяването ще бъде изчислено от сумата на неплатената сума и ще бъде 20%. Ако фондът установи, че това е направено умишлено, тогава наказанието ще се увеличи до 40%. Същата процедура за издаване на глоби се отнася за вноските за наранявания.

Фирмите, които са в процес на Федералния закон 212-FZ, в зависимост от броя на работниците и служителите, са задължени да докладват само в електронен вид, те също ще се наказва с глоба от 200 рубли при подаване на документи на хартиен носител.

Как да оспорвате санкциите

форми на отчетност на FSS

Когато отчитането се изпраща по електронен път, често има различни противоречиви точки, които могат да бъдат оспорени. Ако нарушението на времето за докладване е настъпило по вина на оператора, тогава тази ситуация може да се опита да защити. Но в същото време компанията трябва да има неоспорими факти, потвърждаващи невинността на данъкоплатците. Ще бъде необходимо да се оспорват такива моменти в съдебен ред.

Също така размерът на санкцията може да бъде повлиян от размера на начисленията към фонда. Много често възстановяването се изчислява от сумата на данъка минус направените разходи. Наказанията винаги се изчисляват пропорционално на степента на вината на подсъдимия.

Правила за регистрация на счетоводството в FSS

отчитане за годината в FSS

Независимо от факта, че формата на докладване се променя периодично, а секциите му се коригират, основните принципи на попълване винаги остават постоянни.

Отчетът FSS има заглавна страница, съдържаща задължителна информация за застрахования, за която е идентифицирана в клона на фонда. Важни подробности са: името на компанията и регистрационния номер, определен от фонда. В допълнение към тези данни заглавната страница на формуляра показва: OGRN, TIN, CAT, фирмен адрес, среден брой на заплати, код на платеца.

За предаване в соцстрах е необходимо само тези секции, които съдържат цифровата информация. Празни таблици не могат да бъдат предоставени. В някои случаи фондът изисква допълнителни документи, за да потвърди направените разходи.

Иновациите влизат в сила от 2017 г.

Понастоящем формуляр 4-FSS е в сила в редакцията на заповед № 260 на фонда от 4 юли 2016 г. Докладването в FSS за третото тримесечие на 2016 г. трябва да бъде подадено на този формуляр. В близко бъдеще, а именно, от 2017 г., изчисляването на начисленията чака нови промени.

Администрацията на социалния данък влиза в ръцете на данъчната инспекция. Това се прави, за да се подобри контролът върху входящите такси и да се намали тежестта на застрахованите. Отчитането на FSS от новата година ще бъде отменено. Вместо стария документ е планирано прилагането на Единното изчисление, което ще се представя тримесечно на данъка. Той ще съчетае и вноските в пенсионния фонд и здравната каса (FFOMS). Ново изчисление трябва да се направи преди 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие.

И все пак формите на FSS докладват за задължителното застраховка срещу злополуки ще трябва да премине във фонда. За целта ще бъде разработено ново специализирано изчисление.

По време на прехода към нов формат за оценка на вноските и приемане на единното споразумение, фондацията ще проведе организационни и обяснителни мерки. С всички данъкоплатци ще се извърши съгласуване на плащанията и осигурените отчети.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден