muzruno.com

Данъчен агент: определение и основни задачи, пред които е изправен

Данъчният агент е посредник между държавата и данъкоплатците. Тези посреднически услуги са необходими за прехвърляне на данъци и задължения към бюджетите. Тази статия ще разгледа основните аспекти, които регулират дейността им.

Данъчният агент може да бъде представляван от организация, която изпълнява задълженията си по сетълмент и удържане от данъкоплатците и прехвърля тези суми към бюджета. Тя обаче има същите права като обикновен данъкоплатец.

Основната задача на данъчния агент е да се удържат данъци своевременно и надеждно, с последващо прехвърляне към руския бюджет. Тя трябва да поддържа целеви (за всеки конкретен данъкоплатец) отчет за приходите, разходите и данъците, които трябва да бъдат получени от бюджетите.

Цялото обръщение на документите трябва да се извършва и от този бизнес субект. Той се нуждае освен от представяне пред данъчните власти на документи, които по всяко време потвърждават точността на изчисляването и плащането на данъка, а също и да гарантират безопасността на горепосочените материали за четири години.

Данъчният агент е организация, която може, както и всеки платец, да бъде на която и да е система на данъчно облагане. Неговите функции се изпълняват от тази компания за специфични данъци. Ще се опитаме да ги разгледаме по-подробно.

Данъчните агенти по ДДС - процедурата за тяхното определяне има някои особености. В случаите, когато чуждестранни дружества или от чуждестранни обикновените граждани, които не са включени в данъчните регистри, занимаващи се с продажба на стоки на територията на Русия, размерът на приходите от продажби се определя като данъчната основа и изчислен от него данък, се заплаща в бюджета. В този случай основната функция на данъчните агенти е в изчисляването за всяка отделна сделка.Като данъчен агент може да действа и обикновен юридическо лице, както и индивидуален предприемач. Задължително условие е тези стопански субекти да бъдат регистрирани при данъчните власти и да придобиват стоки на територията на Русия от гореспоменатите чуждестранни лица.

В случаите, когато имотите се отдават под наем от държавни органи на руската територия, данъчна основа трябва да бъде определена на нивото на размера на наема, изчислен за всеки нает имот. В този случай наемателят действа като данъчен агент, който е длъжен да натрупа и да задържи данъци от получения доход на арендодателя и да плати получената сума в бюджета.

Когато изпълнява в руска територия на стоки, които са собственост на чужди банки, не се състоя в руския данък счетоводство, агенти, признати компании, водеща икономическа дейност, определена по договори за поръчка агенция, комисионни, агенцията.

Тези документи трябва да съдържат информация за чужди физически и юридически лица, участващи в бизнеса. В този случай, данъчната основа се определя от цената на стоките за приспадане на данъка. данък агент, притежаващ отделни подразделения, е задължен да прехвърли данъка на мястото на своите структурни подразделения и на основното си предприятие.

Всяка руска организация, нотариус и индивидуален предприемач, адвокат, могат да бъдат данъчни агенти за данък върху доходите на физическите лица. Това може да се случи, само ако платецът на данъци получава доход от тях. Изчисленият и отказан данък се плаща за всички приходи на платците, чийто източник е данъчният агент.

Данъкът върху личните доходи се изчислява ежемесечно от началото на всеки един от тях данъчен период натрупаният резултат от резултатите от операциите.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден