muzruno.com

Видове отговорност в наказателното право. Основната цел на наказателното наказание

Всяка отговорност е задължение за извършване на каквито и да е действия, насочени към изпълнение на нейните задължения по закона. Неизпълнение на задълженията си към държавата, обществото като цяло, за затваряне на хората и вследствие на това това, нарушаване на правата, норми на поведение в обществото и причинява прилагането на тези хора на мерки, които създават определена отговорност. Съгласно видовете неизпълнение, видовете отговорност са разделени на гражданско (гражданско), административно и наказателно.

Гражданска отговорност се появява в случай на неизпълнение на задълженията и задълженията, поети от отделните граждани на страната, установени правила за социално поведение и норми на гражданското законодателство. В допълнение към тези видове, има и морал отговорност, материал и дисциплинарно.

В случай на административни нарушения във всяка сфера на стопанска дейност административна отговорност.

Наказателната отговорност е наказание, което идва в резултат на извършените действия, които засягат правата и свободите на гражданите, насочени към унищожаване на политическата система и икономическите основи на публичната администрация. Криминално престъпление е действие или пропуск, основаващ се на опасен незаконен акт, представляващ обществена опасност.Сравнявайки видовете отговорност, можете да видите, че престъпникът е по-суров, защото рано или късно трябва да отговорите за всички незаконни действия, които представляват обществена опасност и имат признаци за престъпление. Този вид отговорност и наказание за това е възможно само ако има корпус delict.

В много отношения видовете отговорности, използвани в наказанието за престъпление, зависят от субективния компонент. Вината на човек, който нарушава закона, може да бъде под формата на намерение или чрез небрежност. Престъпление счита за умишлено, ако разследването установи, че лицето, което е извършил, ясно осъзнава опасността от техните действия или бездействие от, готови предварително си и да предвиди всички опасни последици след това. А престъпление се счита за изпълнено, по непредпазливост, ако лицето, за да я направи, е предвидил опасни последствия от незаконните си действия, но не успя да се действа в същото време, надявайки се да ги предотврати леко след това, или надявайки се, че няма сериозни социални последици не се срещат.

Видовете отговорност, степента на наказателното наказание и мерките, прилагани спрямо извършителя, зависят от обстоятелствата и се различават във всеки отделен случай. Наказателният кодекс предвижда видовете наказателна отговорност, като се има предвид всичко обстоятелства (утежняващи и смекчаващи) случаи, както и различни обстоятелства, които изключват настъпването на наказателна отговорност. Това е необходима самозащита и крайна необходимост. Първият е признат от съда за законосъобразен по отношение на престъпника, ако само престъплението е свързано с насилие, заплашващо живота на друго лице, и не са превишени необходимите ограничения. Във втория случай крайна необходимост включва действията за премахване на заплахата за държавата, обществото като цяло. Когато извършената вреда е значително по-малка в сравнение с предотвратената обществена опасност при потушаването на незаконни действия.

Основната цел на наказанието за престъпление е да поправи виновния и да предотврати нови престъпления в тази област. Наказанието може да бъде направено под формата на обществени работи или забрана за заемане на определени длъжности от известно време, а това може да бъде и коригираща работа или лишаване от свобода.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден