muzruno.com

Правно регулиране

Дейности на мениджмънта органите имат много разнообразно съдържание. Изпълнителната власт в хода на своята дейност влиза в специални отношения с юридически лица, организации, граждани. По този начин се извършва административно и правно регулиране. В същото време взаимодействието осигурява контрол върху дейностите както на управляваната страна, така и на управляващата страна. Правната уредба се осъществява чрез различни разпоредби и правила (SDA, санитарни норми, например). В някои случаи управленските функции могат да бъдат донякъде специфични. В тези случаи правната уредба се изпълнява от нормите на други (с изключение на административните) отрасли (например трудова, финансова, наказателна процедура).

В тази връзка предметът на административния нормативен сектор може да бъде изяснен, като се посочи, че контролът се упражнява само върху онези социални отношения, които не са предмет на нормите на други отрасли.

предмет административното право условно подразделени в отношенията в апарата и взаимодействие на телата с населението, държавата и юридическите лица.

Като се имат предвид тези или други условия за формиране на управленски взаимоотношения, се определят външните или вътрешните функции на административното и правно регулиране.

Стандартният процес на нормативно управление предвижда прилагане на само един акт, отразяващ волята на държавната власт. Този закон е нормативно правен. Индивидуализацията на възможностите и отговорностите се извършва от самите теми, адресирани до този документ.

Етапите на правното регулиране зависят от правното поведение на субекта. В сложен процес се отличават три етапа. Поведението може да е незаконно или легитимно.Първият етап включва общото действие на правните норми. Правната регулация започва с дефинирането на съдържанието и формулирането на рамката на поведението на субекта, както и условията за формиране на задължения, правомощия, възможности, отговорности и други. По този начин механизмът за законотворчество започва да работи.

На втория етап правната уредба е свързана с появяването на определени задължения и права по този въпрос, т.е. с началото на функционирането на механизма на правните взаимоотношения. Като необходимо условие, системата правни факти (или един факт), с който чрез нормативен акт е налице правни последици при определени обстоятелства. Така че механизмът за прилагане на правните норми започва да работи.

Действието на правния механизъм за правата започва от момента на гражданин на съответната институция и вземане на решение от тази институция за удовлетворяване на нейните изисквания. Например, когато даден субект се обръща към пенсионен фонд, в съответствие с правилата, той получава пенсия. Формулирането на индивидуална рецепта за назначаване на плащане е индивидуализирането на общите норми по отношение на конкретен гражданин. Чрез съответния нормативен акт се определят съответните субективни законови права и задължения за участниците във взаимоотношенията.

След като вземе решение за назначаването на пенсия, гражданинът става носител на субективното (индивидуално) право да получава плащания. Същевременно институцията за социално осигуряване има субективно задължение да изчислява и изплаща пенсии.

По правило правната уредба се изчерпва от механизма за прилагане на правните норми.

Третият етап от регулаторния контрол включва прилагането на санкции. В този случай има злоупотреба. Като правно основание за използването на санкциите е налице нарушение на правния статут, нормата, с която се установява отговорност за нарушения.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден