muzruno.com

Пълномощно за представяне на интересите на организацията.

Съгласно закона, официалният представител на организацията освен главата може да бъде всяко физическо лице или предприятие, притежаващо подходящо пълномощно. Редът за регистрация на тези документи се регулира от закона само в общи условия и организацията може да издаде пълномощно от всякакъв вид, заверено с печат и подпис на директора. Задължително изискване е датата на регистрация, без която документът няма правно действие. Периодът на валидност може да бъде всеки период от време, който не надвишава три години, ако не е посочено, пълномощното за представяне на интересите на организацията се счита за валидно за една година от датата на издаване. Също така, когато се регистрирате, е важно да посочите напълно паспортните данни на доверено лице. Текстът на документа не трябва да съдържа съкращения, всички номера трябва да бъдат написани както с цифри, така и с думи. Спазването на тези правила ще позволи упълномощено лице Избягвайте недоразумения, когато представяте документ и изпълнявате зададените действия навреме.

Пълномощно за представителство на интересите на организацията се издава за еднократно действие (получаване на документ, сключване на сделка) - редовно изпълнение на хомогенни операции (подаване на доклади, получаване на кореспонденция). Освен това служителят може да бъде освободен общо пълномощно, което предполага прехвърляне на всички или повечето от правата, които има главата.

Пълномощното за представителство на интересите на организацията не е задължително нотариална заверка освен в случаите, когато служителят е делегиран на органа за разпореждане с недвижимо имущество и транспорт на фирмата, прехвърляне на права, както и в някои други случаи, определени със закон. Трябва да се отбележи, че пълномощното, издадено на служителите за извършване на големи сделки или представителство в друг град, както и директори на клонове, се препоръчва да се удостоверяват от нотариус. Това ще служи като допълнителна гаранция за законосъобразността на действията на довереното лице и ще се превърне в сериозно доказателство в съда в случай на проблемна ситуация.Единственото пълномощно да представлява интересите на организацията, за който е осигурена унифицирана форма, е предназначена за получаване на материални ценности. Той е основният счетоводен документ и е задължителен за използване. В допълнение към отпечатването на фирмата и подписа на главата, това пълномощно се удостоверява и с подписа на главния счетоводител.

Най-често пълномощно да представлява интересите на дружеството, издадено OOOili счетоводител персонал или външни изпълнители за взаимодействие с данъчните власти и извънбюджетните фондове. Този документ може да предава различни попечителски правомощия :. отчетност, получаване на извлечения от регистъра и резултатите от данъчните органи при разглеждането на наличието на материали на проверки на място и др Пълномощното за предаването на сметки трябва да бъдат представени не само за лична справка счетоводител, но когато изпращате електронни документи чрез аутсорсинг фирма. В същото време документът трябва да бъде предаден на данъчната инспекция или извънбюджетния фонд, докато докладите бъдат изпратени. Методически препоръки Федералната данъчна служба (Приложение № 1) съдържа форма на пълномощно, което включва всички необходими правомощия.

Пълномощното, издадено от юридическо лице, трябва да следват стриктно рамките на Хартата. Съществуват и правомощия, които организацията няма право да делегира на представители. Те включват прехвърляне на данъци, компенсация за причинени вреди и други. Трябва да се отбележи, че в съответствие с буквата FTS № AL-22-6 / 627 пълномощно за представляване на СП интереси се извършва по реда, предвиден за организации (при условие, че преса).

Споделяне в социалните мрежи:

сроден