muzruno.com

Значимост при одита

Основната цел в работата на одитора е да изрази мнение относно надеждността на финансовите отчети и точността на счетоводството. Но за формирането на информирано мнение е необходимо да има точна и обемна информация и да може да се направят верни изводи въз основа на него. Каква роля играе значението в одита? Всъщност, изключително важно, защото от това, което ще бъде основното критерии за оценка финансовата дейност на една икономическа единица, то зависи и от верността на заключението и следователно от репутацията одиторска организация.

И така, съществеността в одита е количеството допустими изкривявания и грешки, което се счита за максимално. Тази стойност е установена, за да осигури надеждни преценки и оценка на надеждността финансови отчети. Одиторът може да признае установените изкривявания като незначителни, в случай че нямат значително влияние върху крайния резултат от дейността на предприятието. Същевременно важността на одита трябва да се разглежда от две гледни точки - качествена и количествена. В първия случай, експертът основава своето мнение върху себе си, сравнявайки степента на отклонение на действителните операции, извършени от реда, посочен в нормативните документи. Това е доста субективна концепция, която не се подкрепя от изчисления и точни цифри. Във втория случай одиторът анализира общото количество грешки и отклонения, а също и проучванията поотделно, след което го сравнява с установеното ниво на същественост.

Експерт по одита може да установи обща степен на същественост или да разработи отделни показатели за всяка отчетна единица. Това решение, което трябва да вземе на етапа на планиране на одита, трябва да бъде фиксирано в писмен вид с задължителна бележка в общия план за одит. Маловажността на одита обаче не е абсолютно точна и неизменна концепция. Ако на сцената, основната работа ще бъдат открити обстоятелства, при които няма да има основание за промяна на този показател, одиторът има право да прави такива промени в работните документи, след консултации с ръководителя на инспекцията.

Съществуват два основни подхода за определяне нивото на същественост:

  • индуктивен;
  • дедуктивно.


Първата включва идентифицирането на съществеността на всеки от тях балансови позиции, тогава сумирането на тези показатели, което ще представлява общата същественост. Вторият подход е обратното и се основава на установяването на общ показател, след което се разпределя по отделни балансови позиции. Специалистът самостоятелно решава как да избере конкретен метод на работа. В много отношения одитния риск се оценява с помощта на оценката на съществеността.

По времето на директното одиторски одитор оценява както качествените, така и количествените аспекти. Това е, ако общата сума на грешките и нарушенията не превишават нивото от значение, както и качествени отклонения от процедурите, определени в нормативните актове, се считат за несъществени, специалистът може да направи извод, че отчет представя достоверно, във всички отношения. Ако много по зададената стойност на ниво на значимост и качествени отклонения установено, че са значими, се изисква размерът на често срещаните грешки и изкривявания на одитора да се направи заключение за ненадеждността на цялата документация.

На практика има случаи, които не подлежат на недвусмислена преценка. Например, когато количеството на грешките е по-голяма или по-малка от степента на значимост, но като цяло това е невъзможно да се определи еднозначно близо до него, и качествен изкривяване като от съществено значение, специалисти трябва да поемат отговорност и да направи заключение въз основа на собствената си преценка. По правило в такива ситуации той се отнася до ръководителя на предприятието с предложение за коригиране на установените грешки и отклонения от нормативните документи. Ако клиентът откаже да направи това, одиторът има право, въз основа на наличните данни, да подготви одитен доклад, който е различен от абсолютно положителен. По този начин важността на одита играе важна роля и този показател трябва да бъде взет предвид при всяка проверка.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден