muzruno.com

Видове източници на правото

- правна практика;

- правен съдебен прецедент;

- правен акт;

- нормативен договор;

- Доктрина и идеи на правната наука.

На първо място, заслужава да се отбележи, че законодателството в Руската федерация - това е формата на изразяване на закона (или неговия източник) и играе важна роля в обществения живот. Законодателството включва различни видове източници на закона, както са представени по-горе. Всички тези или други форми на изразяване на правни основи произхождат от основния закон на държавата. Според него се формират всички други норми на правото. Конституцията има най-висока правна сила в сравнение с други актове.

Освен това ще разгледаме подробно всички видове източници на закона:

Правната практика е най-старата, първата установена форма на закона. Това е неписано правило на поведение, което се е развило с течение на времето в резултат на многократното им използване. Правната практика на държавата се признава като общоприложимо правило. Всеки обичай се формира и придобива сила постепенно, но тъй като обществото се счита за динамично развиваща се система, нови, по-адаптирани към настоящето, идват да заменят остарелите.Нормативен правен акт, тъй като обаче и други различни видове източници на закона (различни от обичаите) има писмена форма и е в съответствие с Конституцията. Всяко действие може да повлияе на връзките с обществеността, да функционира на територията на цялата страна, да има правна сила, да е част от правната система.

Съдебен правен прецедент. Същността на това е, че решението на съдебната власт във всеки случай се превръща в стандарт (модел) за разрешаване на подобни случаи. Точно като обичай, това се счита за най-старият източник на закона. За прецедента се характеризират множество, казури, гъвкавост, непоследователност. Има няколко условия, при които прецедентът функционира като източник на правото в пълна степен: изповед държавен апарат, текущата йерархия съдебната власт, нормативност и др.

Договор с нормативно съдържание е друг източник на закон. Разликата от други подобни документи е, че тя съдържа правила от общ характер, които са задължителни за някои индивиди. За прилагането на договора е необходимо да има такива фактори като съгласието на всички страни - познаване на волята на страните - възможността за съдържанието му от тези страни. Класификация на правните договори в Русия: административни, конституционни, трудови.

Видове източници на гражданско право

Те включват всички форми, изразяващи стандартите на гражданското право. техен видове: Конституция, както и гражданското законодателство и други приети FZ-различни нормативни актове, които се отнасят до нормите на гражданските правни отношения - ведомствени актове - митнически оборот - международни договори и др.

Видове източници на административно право

Външни формуляри, които изразяват административни правила и правила, които имат правна сила. Те включват Конституцията на РФ-prav- принципите на международното право, уреждащи държавната администрация, на изпълнителната власт и pr.- правни актове администрации Federatsii- актовете на регионалните Контрол обществени поръчки и т.н.

Заслужава да се отбележи, че Конституцията е източникът на всички клонове на правото без изключение. Други видове източници имат влияние само в определени правни отрасли.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден