muzruno.com

Социална инфраструктура

Набор от дейности, които допринасят за сложното самоизразяване на личността на човека в процеса на идентифициране на неговите нужди в процеса на предоставяне на различни видове услуги, е социалната инфраструктура. Определението на тази концепция се основава на съществуването на такива форми на човешки дейности, които те трябва да отговорят на нуждите за трудова и материална подкрепа.

Има няколко подхода за решаване на въпроси на вътрешното строителство и класификация на частите, което включва социална структура. Основният подход разглежда разглеждането на три функционално насочени блока:

1) Социално-политически и културни дейности, които включват образование, наука, изкуство, дейности в областта на медиите, културата.

2) Поддържане и възстановяване на здравето на гражданите - здраве, спорт, туризъм и опазване на околната среда.

3) Обществена услуга - жилищни и комунални услуги, търговия, обществен транспорт.

Функциите, които социалната инфраструктура изпълнява, се определят от икономически цели развитие на цялото общество: постигане на равенство в обществото и хармонично развитие на човешкото лице. От тях най-важните и целеви са:

1) създаване на условия за прогресивни тенденции в обществото;

2) производството на работна ръка, която може да посрещне качествено нуждите на обществото и производствените нива;3) правилно използване на трудовите ресурси;

4) осигуряване на удобни условия за живот на населението;

5) поддържане и повишаване на нивото на физическото здраве на членовете на обществото;

6) продуктивно използване на свободното време.

Социалната инфраструктура поставя като основна цел цялостното развитие на човешкото лице в процеса на удовлетворяване на неговите духовни, културни и вътрешни нуждае. социален инфраструктурата е дейност, която се стреми да вземе предвид основните цели на обществената политика, насочена към увеличаване стандарта на живот хората, тяхното благосъстояние и продължителността на жизнения цикъл, върху формирането на здраво и активно поколение във всяка национална икономика. Това включва, на първо място, разрешаването на жилищните проблеми, ликвидацията общински апартаменти, задоволяване на нуждите на населението за качествени жилища, които непрекъснато се увеличават, както и повишаване на качеството на развитие на обществото като цяло, т.е. създаване на културен живот на хората. В допълнение, той е длъжен да следи климатичните условия на живот и труд, за повишаване на професионализма на работещите във всички професии, създаване на социална сигурност за цялото население, за да задоволи нуждите на обществото в необходимите стоки и услуги, като същевременно се подобрява платежоспособността на населението.

Понастоящем самофинансирането на социалните услуги за населението придобива голям мащаб. Това показва, че търсенето на обслужване на плана за социално подпомагане не е задоволено. Това се дължи на намаляването на бюджетните институции за предоставяне на преференциални услуги за населението поради намаляването на държавните разходи за поддръжка на съоръжения, които включват социална инфраструктура.

Институциите и организациите, които са самоподдържащи се и получават независим доход, получават бюджетни субсидии, за да компенсират липсващите печалби за салдото на разходите и приходите на предприятието. Такава нужда от държавни субсидии най-често се дължи на желанието на организациите да поддържат съществуващото търсене на предоставени или създадени услуги ценова политика платени социални и културни услуги като театри, филми и др.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден