muzruno.com

Математическа статистика за специалисти в различни области

Математическата статистика е една от основните раздели на науката като математика и е индустрия, която изучава методи и правила за обработка на определени данни. С други думи, тя изследва начини за разкриване на модели, които са характерни за големи групи идентични обекти, въз основа на тяхното извадково изследване.

Задачата на този раздел е да се изградят методи за оценка на вероятността или да се направи окончателно решение за естеството на развиващите се събития въз основа на получените резултати. За да се опишат данните, се използват таблици, диаграми и полета за корелация. Вероятно се използват вероятни модели.

Математическата статистика се използва в различни области на науката. Например за икономиката е важно да се обработва информация за хомогенни множества от явления и обекти. Те могат да бъдат продукти, произведени от промишлеността, персонал, данни за печалбите и т.н. В зависимост от математическия характер на резултатите от наблюденията е възможно да се изолират статистически данни за числата, анализ на функциите и времеви серии, обекти с неемерен характер, многоизмерни анализи. Освен това те считат за общи и конкретни (свързани с възстановяването на зависимостите, използването на класификации, селективни изследвания) задачи.

Авторите на някои учебници смятат, че теорията на математическата статистика е само част от теорията на вероятностите, а други, че тя е независима наука със своите цели, задачи и методи. Въпреки това, използването му е много голямо.

По този начин най-ясно математическата статистика е приложима в психологията. Неговото използване ще позволи на специалиста да се обоснове правилно планове за експеримента, да намерят връзката между данните, да ги обобщят, да избегнат много логически грешки и много други. Трябва да се отбележи, че често е невъзможно да се измери конкретно психологическо явление или личностна собственост без изчислителни процедури. Това предполага, че основите на тази наука са необходими. С други думи, то може да се нарече източник и основа на теорията на вероятностите.Изследователският метод, който се основава на отчитането на статистическите данни, се използва и в други области. Все пак, трябва веднага да се отбележи, че неговите особености при прилагането към обекти от различен произход винаги са уникални. Ето защо, да се обединят в една наука физическото или социално-икономическата статистика няма смисъл. Общите характеристики на този метод са изчисляването на определен брой обекти, които принадлежат към определена група, както и изследването на разпределението на количествените характеристики и прилагането на теорията на вероятностите за получаване на някои изводи.

Елементите на математическата статистика се използват в области като физиката, астрономията и т.н. Тук можем да разгледаме стойностите на характеристиките и параметрите, хипотезите за съвпадението на всички характеристики в две проби, симетрията на разпределението и много други.

Важна роля играят математическата статистика при осъществяването извадкови проучвания. Целта им обикновено е да изградят адекватни методи за оценка и тестови хипотези. Понастоящем компютърната технология е от голямо значение в тази наука. Те правят възможно не само значително опростяване на процеса на изчисляване, но и създаване на симулационни симулации за умножаване на проби или при изучаване на пригодността на резултатите, получени на практика.

По принцип методите на математическата статистика помагат да се направят два извода: или да се вземе желаната преценка за естеството или свойствата на изследваните данни и техните взаимоотношения, или да се докаже, че получените резултати са недостатъчни, за да се направят изводи.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден