muzruno.com

Виенската конвенция

Конвенцията е един от видовете източници на закона, представляващи писмено споразумение, сключено между държавите и регламентирано от депутата, независимо от количествената форма на съставяне на свързаните с него документи, а също и независимо от конкретното му име.

Сред тях международни договори включват споразумения, уреждащи различни сфери на обществения живот. Такива са човешките права и свободи, търговия, въздушен транспорт, железопътен транспорт, сигурност интелектуална собственост и много други.

Виенската конвенция от 1980 г. обедини редица международни търговски правила, които се оказаха приемливи за много държави с различни системи на правото. Конвенцията от 1980 г. е групирана в четири раздела и включва 101 статии. Всички те са насочени към разглеждане на следните важни въпроси: концепцията за договора, формата на договорите, съдържанието на правата и задълженията на страните, отговорността на страните за неизпълнение на предвидените в договора точки.

В съответствие с този документ международен договор може да бъде сключен в две форми: писмено и устно. Виенската конвенция от 1961 г. установява, че страните по договорите могат да бъдат всякакви субекти по СФП, които имат договорна правоспособност. Само държавата притежава универсална правоспособност.

Виенската конвенция, чиято цел е договорът за продажба, се прилага към споразумения между търговските предприятия на страните-членки. Но в същото време някои видове сделки Не подлежи на действие (например продажба на ценни книжа, търг и други).

Общата форма на отговорност в случай на нарушение на задълженията на една от страните е искането за обезщетение за вреди, включително загубени обезщетения. Отговорността не идва само когато обвиняемият е в състояние да докаже, че нарушението на клаузите на договора е причинено от обстоятелства извън неговия контрол.Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г е един от основните актове, регламентиращи областта на дипломатическото право. Всички ръководители на мисии, според конвенцията, са разделени на три класа: посланици и нунции (т.нар. Представители на Ватикана), които получават акредитация за държавните глави, пратеници, министри и интертунциев, също акредитирани с държавните глави-адвокати по въпроси, които получават акредитация с министрите на външните работи.

В съответствие с тази конвенция персоналът на мисията е разделен на няколко категории: дипломатически, административен и технически персонал и персонал по поддръжката.

Виенската конвенция предвижда дипломатически отношения, които следва да възникнат между държавите по взаимно съгласие. Освен това е необходимо да се постигне споразумение относно формирането на дипломатическите мисии и тяхното равнище.

Чуждестранна държава или, с други думи, акредитираща държава, в съответствие с Конвенцията от 1961 г., самостоятелно назначава ръководителя на дипломатическата мисия. На свой ред приемащата държава трябва да издаде агресия (съгласие) за акредитиране на дадено лице на тази длъжност, но тя може да откаже, без да посочи причини.

Прекратяването на функциите на ръководителя на мисията или друг дипломатически персонал идва, когато напуска страната в резултат на отзоваването, съобщението на дипломанта persona non grata, както и отказа му да изпълнява функциите си.

В случай на прекратяване на дипломатическите отношения държавата, издаваща агроном, трябва да съдейства за издаването на отпътуване на дипломати от чужда държава и членове на техните семейства.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден