muzruno.com

Дейности по обслужване

Текущо ниво на развитие пазарни отношения в различни страни по света допринася за растежа на сектора на услугите. Постепенно се превръща в един от водещите сектори в националната икономика, както и важен аспект от културния и социален живот на населението. Дейностите по обслужването включват значителен сектор от връзки с обществеността, ангажиран с производството, развитието и предоставянето на различни услуги. Основата на този вид взаимоотношения е организацията на самия процес на обслужване, както и привеждането му в оптимално положение от удобството на клиента. Развитието на пазарните отношения и появата на свободна конкуренция бяха повратна точка за ориентацията на сферата на услугите. Нейният труд все повече се фокусира върху нуждите на клиента и подобрява качеството на предлаганите услуги.

Служебната дейност на всяко предприятие ще стане по-успешна, ако се основава на компетентното провеждане на маркетингова работа въз основа на проучването потребителския пазар. Един от най-важните фактори на предлаганите услуги, които привличат клиента, е качеството на предоставянето им. Съществува и условие, при което позицията на фирмата в сектора на услугите ще бъде стабилна и следователно резултатът от дейността ще бъде постоянен доход. Това е оптималното съотношение качество и цена.

Успешните дейности по предоставяне на услуги се основават на осем основни правила, които допринасят за нейната ефективна организация:

1. Стратегия. Всеки сегмент от пазара трябва да предлага ниво на обслужване, което клиентът ще счита за отлично. Обещаната на потребителя гаранция, че фирмата ще изпълни всички свои задължения, трябва да бъде заявена в малка, съдържаща не повече от сто думи, текст на рекламата характер.

2. Комуникация с потребителя. За да формира силна връзка между клиента и компанията, както и за необходимите предпочитания на клиентите, компанията трябва да разпространява рекламни материали за гаранциите си. Задълженията, които обслужващото дружество поема, трябва да задоволяват желанията на потребителите и да ги предизвикват положителни чувства. Образът на услугата е създаден рекламни материали, е необходимо да се създаде привличане. Внимателното внимание и стриктното спазване се изискват както от атмосферата в помещението, в което се поема клиентът, така и от външния вид на присъстващите, от бързината и точността на отговорите и т.н.

3. Яснота на изискванията на фирмата към нейните служители. Необходимо е да имаме вътрешни стандарти, спазването на които трябва да стане норма.

4. Непрекъснато функционираща система за захранване. Предоставянето на резервни части и поканата от представители на обслужващата компания трябва да бъдат изключително прости.5. Обучение на служители на обслужващия персонал, предоставящ услуги.

6. Задаване на целта на персонала, посочвайки недопустимостта на дефекти в работата.

7. Творчество. Това правило се състои в непрекъснатото търсене на нови начини за предоставяне на сервизни услуги за най-пълно удовлетворяване на потребителското търсене.

8. Постоянна грижа за създаването на мощна организация на обслужването и нейната ефективна работа.

Служебните дейности, насочени към предоставяне на пълен набор от услуги, трябва да се основават на желанието на клиентите. Службата за услуги трябва да изпълни своята гаранционни задължения, относно качеството и резултатите от тяхната работа.

структура сектора на услугите условно разделени на две групи. Първият от тях включва сектора, който произвежда материални услуги (транспорт, търговия, жилища и др.). Втората група е ангажирана с предоставянето на нематериални услуги. Включва дейностите на агенциите за сигурност и армията, управлението, здравеопазването, образованието, науката и др. Има видове услуги на населението, които свързват тези две групи. Например, сервизните дейности в туризма включват предоставяне на транспортни услуги и обучение (екскурзии).

Споделяне в социалните мрежи:

сроден