muzruno.com

Данъчната тежест е важен показател за икономическото състояние на държавата

Данъчната тежест е загубата на част от нетната полза за обществото, дължаща се на спад в нивото на промишленото производство и съответно на потреблението на стоки под оптималната точка поради въвеждането на нови или по-високи ставки на съществуващите данъци.

Понятието "данъчна тежест" едновременно възниква и с въвеждането на данъци. През 18 век Адам Смит проведе проучване на икономическата зависимост между държавния бюджет и нивото на данъчната тежест. Полученият резултат е аксиома, която гласи, че чрез намаляване на данъчната тежест ще остане държавата в точкуване, тъй като има са освободени средства от инвестиции, които могат да печелят допълнителни приходи и съответно допълнителен данък.

Количествена оценка на този показател, учени, икономисти се опитаха да отдадат дълго време. За пръв път беше възможно да се каже германският икономист Е. Джъсти, на когото беше определено определението на този термин на макро ниво и е представено от съотношението между държавния бюджет и националния доход на същата държава.

Данъчната тежест е от голямо значение за икономиката и се състои в следното:

- Този показател се използва в сравнение със съответния показател на други страни, което води до решение за прилагане на някои данъчни реформи.

- Данъчната тежест се използва активно от държавата при разработването на подходящи политики. При въвеждане на нови данъци, промяната на ставките им, извършване на промени в данъчни кредити държавата постоянно следи резултатите от въведените промени, в случай на отрицателно въздействие върху икономиката, правителството трябва да реагира съответно.

- Този индикатор може да се използва като индикатор за поведението на бизнес субектите. От своя мащаб зависи способността на дадено предприятие да разширява производството си или инвестира инвестиции.

- На национално ниво данъчната тежест се използва за социалната политика на държавата. Тя се ръководи от нейното значение, държавата може да я разпространява равномерно сред различни социални групи.

При изчисляване на данъчната тежест, бизнес субектът, в допълнение към размера на платените данъци, взема предвид и разходите, които влияят върху получаването на тези данъци. Те включват:- разходи за изплащане на заплати на персонала на организацията;

- изплащане на лихви по заемни средства;

- производствени разходи;

- разходи за имуществена застраховка и др.

Тъй като данъчната тежест засяга абсолютно всички икономически процеси в държавата, тя се следи на микро- и макроравнище.

На микро ниво този показател се изчислява за всеки конкретен данъкоплатец (това може да бъде или бизнес субект - предприятие или обикновен гражданин). По предприятие данъчната тежест може да се изчисли по няколко начина. Една от тях е съотношението на размера на платените данъци към общия размер на продажбите. Недостатъкът на този алгоритъм е неуспехът да се вземат предвид разходите. Втората формула, която се използва вместо обема на продажбите нетна печалба, е по-прецизна и отчита всички фактори, влияещи върху простия доход.

При определяне на данъчната тежест на обикновен гражданин, данък върху доходите (данък върху доходите на физическите лица) на неговата съвкупен доход.

На макро ниво този показател се изчислява, като се използва съотношението на всички получени данъци към БВП.

Като обобщим горното, можем да направим следното заключение: прекомерната данъчна тежест е загубата на обществена полза, причинена от прилагането на данъчната политика, което води до намаляване на много икономически показатели в държавата.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден