muzruno.com

Съвместна собственост и правила за нейното отчуждаване

При ежедневното развитие на икономическите отношения между хората случаите на придобиване не само на отделен обект от недвижимо имущество, но и на неговия дял, не са необичайни.

Какво означава споделена собственост?

Съвместна собственост е движимо или недвижимо имущество, собственост на няколко човека, разделено на конкретни акции на всеки от собствениците. Такъв имот поставя на собственика си не само правото да получава определени приходи или печалби във връзка с неговия дял, но също така му налага задължения да възстановява разходите по неговия дял.

Собствеността на акциите обикновено се изразява в процентно съотношение или дял (например: 1/5 дял на къщата).

Придобиването на недвижим имот, който е споделен имот, на пръв поглед, не се различава от продажбата на недвижими имоти, в която един собственик, обаче, е само на пръв поглед. Законодателството определя нормите, във връзка с които продажбата на споделена собственост може да се забави или изобщо да не се осъществи.

Нормите на Гражданския кодекс са запазили правото на предпочтително изкупуване на продаден или заменен имот (къща, дом, гараж, апартамент и др.). Такова право възниква само при извършване на платена транзакция, ако собствеността е предоставена, правилото за преференциално придобиване не се прилага.

Ако някой от собствениците на собственост възнамерява да отчужди своя дял от имота на неупълномощено лице, той първо трябва да информира за предполагаемата сделка на съсобствениците на този имот, като посочи подробно цената на продажбата и условията й. След това останалите акционери могат или да придобият отчуждения дял, или да откажат такова придобиване.Ако някой от съинвеститорите изразява желание да закупи частта от отчужденото недвижимо имущество, принадлежащо на Продавача, съгласно условията, определени от Продавача, Продавачът няма право да откаже. В процеса на придобиване капиталовото участие на такъв притежател на дялове ще се увеличи спрямо другите съсобственици.

В случай, че купувачът на отчужден имот е съсобственик, а не аутсайдер, то не е задължен да уведомява други съинвеститори за закона.

Ако обаче акционерното дружество или съсобственици отказват да закупят предлагания от него дял, сделката може да бъде извършена с бъдещия купувач. Въпреки това, за да се избегнат евентуални по-късни спорове или признания транзакцията е невалидна, Продавачът трябва да уведоми коректно собствениците, като им изпрати писмено известие.

След като получи писмено известие, съсобственикът, който не възнамерява да закупи предложената акция, е длъжен да издаде писмено отказване от правото на предпочтително изкупуване от нотариуса. Такъв отказ трябва да бъде извършен преди сключването на сделката или веднага след нейното приключване.

При извършване на сделка, в която целта е обща собственост, с изключение на отказ от покупка е необходимо да се съберат на стандартен списък на документите: Паспортите на документи на всички участници sdelki- потвърждаващи собствеността на недвижими имоти (удостоверение за наследници, договор за подарък, приватизацията, наем, продажба и така нататък.) - извлечение от Бюрото за техническа инвентаризация парчето недвижими imuschestva- ако продадени помещения, е необходимо да се представи сертификат, потвърждаващ наличието / липсата на регистрираните лица в недвижимо imuschestve- всички свързани съгласие (съгласие на съпруг, член семейство, органите за настойничество).

Ако обектът на сделката е част от къщата със земята, необходимо е да се внимава не само за правилно изпълнените документи за частта от къщата, но и за документите за частта от парцела.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден