muzruno.com

Борбата срещу корупцията в Русия. Комисия за борба с корупцията

Корупцията е извличането на лични облаги от използването от длъжностно лице на правата и правомощията, които са му възложени, като използва неговите връзки, възможности, статут и власт. Такива действия противоречат на закона. С други думи, това става подкупи от длъжностно лице.

Антикорупция съчетава борбата с него. Създаден е специален орган. Борбата срещу корупцията включва редица методи, успешно прилагани в някои страни, например Китай, Сингапур, Швеция и др.борба с корупцията

Методи за борба с корупцията

Борбата срещу корупцията в Русия е много сложно начинание. Тенденцията към това престъпление е проникната почти във всички сфери на живота. Ако премахнем корумпираните органи, това ще създаде други проблеми. Следователно е необходимо да се преодолее разглежданият проблем. Важно е да се прилагат правилно методите за елиминирането му.

Методите за борба с корупцията включват няколко подхода.

1. Приемане на закони, подсилващи наказанието.

2. Увеличаване на приходите на длъжностните лица.

3. Създаване на конкуренция (което ще намали потенциалната печалба от това престъпление).

Механизми на борбата

Борбата срещу корупцията е разделена на механизми за вътрешен и външен надзор. Помислете за тях.

Вътрешните механизми действат като стимулират ясно очертаване на изпълняваните задължения. Надзорът на упълномощените органи се осъществява за длъжностни лица, които работят самостоятелно.

Външният механизъм функционира независимо от изпълнителните органи. Например, такива средства за мониторинг могат да бъдат съдебната система, медиите, свободата на словото.антикорупционен закон

Превантивни мерки за борба с корупцията

Законът за борба с корупцията включва няколко превантивни мерки, предназначени да гарантират предотвратяването на това престъпление в страната. Тези методи на влияние са.

1. Създаване на негативно отношение в обществото към корупцията.

2. Контрол, който отговаря за спазването на руското законодателство от публичните и парламентарните институции.

3. Тримесечен анализ на практиките за прилагане на закона с цел установяване на нарушения, предприемане на необходимите мерки, предотвратяване или премахване на нарушенията на корупцията.

4. Определяне на отговорността като уволнение от заеманата длъжност, освобождаване от заменената длъжност или използване на други мерки за правна отговорност. Санкции за неизпълнение или, напротив, дава съзнателно невярна информация за доходите, активите и разходи и ангажименти от страна на длъжностното лице, неговата съпруга (съпругата) и децата до навършване на пълнолетие.

5. Проверка на информацията, предоставена от гражданите, кандидатстващи за определена длъжност или заместване на длъжност на държавен или общински служител.

6. Въвеждането в работата на държавните и общинските структури на персонала на практиката за ефективно и безусловно изпълнение на служебните задължения от длъжностното лице.борбата с корупцията в Русия

Принципи за борба с корупцията

Борбата срещу корупцията има основни принципи, т.е. принципи, основани на следните норми.

1. Относно върховенството на закона.

2. Защита, признаване и гарантиране на свободи и права на гражданин и на лице.

3. Относно откритостта и публичността на дейността на органите.

4. Задължителната отговорност на длъжностните лица, които са извършили корупция.

5. Да използват информация, пропаганда, политически, правни, организационни, социално-икономически и други мерки за борба с въпросното престъпление.

6. За държавното сътрудничество с международни организации, институции на гражданското общество и лица.

7. При прилагане на необходимите мерки за предотвратяване на проявата на въпросното престъпление.

В Русия са създадени специални комисии и комитети, за да унищожат това зло. В някои държавни структури работи отдела за борба с корупцията.методи за борба с корупцията

отговорност

Несъмнено всеки от делата заслужава определено наказание. Законът за борба с корупцията предполага дисциплинарна, административна, гражданска и наказателна отговорност. Тя се определя в зависимост от вида на нарушението във връзка с юридически и физически лица, руски граждани, чуждестранни лица и лица без гражданство, които са извършили корупционни действия.

Комисия за борба с корупцията

Комисията за борба с корупцията е организация, създадена с цел предотвратяване и противодействие на въпросното престъпление. Той участва във всички сфери на живота. Комисията също така има за цел да стимулира антикорупционното поведение.

Структурата на тази организация включва списък на лицата, одобрени от президента на Русия.комисия за борба с корупцията

Целите на комисията

Основните цели на комисията по борба с корупцията са:

1. Съдействие на правоприлагащите органи.

2. Съдействие при осъществяването на законните интереси и правата на гражданите.

3. Осигуряване на правна помощ на хората за защита на техните права от корупционни атаки.

4. Привличане на вниманието на обществеността и медиите към съдействие в борбата с корупцията.

Задачи на комисиятаБорбата срещу корупцията в Русия включва няколко основни задачи.

1. Обществена подкрепа на държавните структури, асоциации и правоприлагащи органи за да се гарантира ред, законност и борба с корупцията.

2. Подпомагане на повишаването на законното ниво на информиране на обществеността.

3. Участие в разработването на научни и практически препоръки във федерални, регионални, международни действия и програми за борба с въпросния проблем.

4. Годишен отчет за проблемите, свързани с корупцията.

5. Подпомагане на гражданите за защита на основните свободи и права, които са нарушени от действия или, обратно, от непредоставянето на услуги от корумпирани структури.

6. Предоставяне на информация на обществеността, държавните органи чрез средствата за масово осведомяване за разкритите случаи на корупция.

7. Професия чрез публикуване.

8. Защита на правата и интересите на участниците и членовете на комисията.

9. Развитие на международното сътрудничество.

10. Анализ на общественото мнение и провеждане на проучвания на общественото мнение.

11. Експертиза на дейността на органите на местното самоуправление и държавните органи.

12. Анализ на федералните закони.

13. Изготвяне на предложения и разработване на мерки.

Чрез действията си комисията демонстрира, че борбата срещу корумпираните служители може да се води без привличане на бюджетни средства въз основа на желанието и инициативата на гражданите.антикорупционен комитет

Комисия за борба с корупцията

Комитетът, благодарение на професионализма на своите служители, с висок интелектуален потенциал, е в състояние да разреши конкретни задачи и да се бори с корупцията.

Федералния комитет предоставя на своите служители правна помощ по всеки въпрос. Борбата срещу корупцията в Русия се осъществява чрез създаването на този комитет на федерално ниво. Каква е нейната цел? Това е борбата срещу корупцията и тероризма. Комитетът е публичен орган, който предоставя правни, социални и други форми на защита за предотвратяване, предотвратяване и улесняване на борбата с корупцията

Цел на Комитета

Целите на комитета са:

1. Защита на благосъстоянието, свободата, социалните гаранции и сигурността на гражданите.

2. Подобряване на правната и социално-икономическата ситуация в Русия.

3. Защита на законните интереси и права на гражданите, предприятията от средни и малки предприятия.

4. Народният контрол върху обективността на цените в социалната сфера.

5. Предоставяне на защита на гражданите, предприятията, институциите, организациите и предприемачите от корумпирания произвол.

6. Създаване на социално и бизнес партньорство между обществото и властта.

7. Обучение на гражданите на активна позиция с цел създаване на справедлив и правен баланс между властта и обществото.

8. Създаване на прогресивна, творческа, силно морална, интелектуална, влиятелна сила от комбиниране на обществената сили в една система с цел борба с корупцията, надзора и контрола върху спазването от страна на длъжностните лица на законите на Руската федерация.

9. Възстановяване на социална справедливост, демокрация и законност в борбата срещу бюрократичния произвол и корупцията.

10. Създаване на система от младежки сдружения за влияние и създаване на процеси в борбата с корупцията.

11. Осигуряване на социална защита и гаранции за пенсионери, ветерани, хора с увреждания, служители на правоохранителните органи и военен персонал - участие в формирането на гражданското общество.

12. Подпомагане в борбата за развитие на местното самоуправление и федерализъм, поддържане на целостта и единството на страната, насочени срещу сепаратизма и национализма.

13. Осигуряване участието на младите хора в правителството.международната борба срещу корупцията

Международна борба срещу корупцията

Няма национални граници за извършване на разглежданите престъпления. Ето защо международното сътрудничество в борбата с корупцията се състои в обединяването на държави, които преследват обща цел. Как се случва това? За тази цел се приемат международни договори, споразумения, конвенции и др.

Държавите обменят информация, издават корумпирани хора. Те въвеждат и социални мерки за предотвратяване на въпросните нарушения. По този начин се води борбата срещу корупцията.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден