muzruno.com

Основни показатели за качеството на продукта

Индикаторите за качество са важни параметри при изготвянето на списък с количествените характеристики на стоките. Те са необходими за оценка на нивото на качество на продуктите. Подобен процес включва разглеждането на някои параметри:

 • предназначението и условията за използване на продуктите;
 • анализ на исканията на купувачите;
 • структурата и състава на анализираните свойства.

Основните показатели за качество са разделени на няколко групи. Нека разгледаме някои от тях по-подробно.

показатели за оценка на качеството

Опции за класификация

В зависимост от анализираните свойства се отличават единични и сложни (общи, групови и интегрални) характеристики.

Индикаторите за оценка на качеството по метода на изразяване се разглеждат в параметрите на разходите или в естествените единици: килограми, метри, точки.

Според етапа на определяне, индикаторите са:

 • дизайн,
 • проектира,
 • оперативни,
 • производство.
определение на качествата

Важни аспекти

Индикаторите за качество трябва да отговарят напълно на определени изисквания:

 • бъдете стабилни;
 • да осигури прилично качество на продуктите за населението и националната икономика;
 • да се вземат предвид постиженията на технологиите, науката, иновационните процеси в различните сектори на националната икономика;
 • допринасят за подобряване на ефективността на производството;
 • описват всички характеристики на продуктите, които определят неговата годност.

Алгоритъм за избиране на критерии

Индикаторите за качество на продуктите се избират, като се вземат предвид следните характеристики:

 • вариант на продуктовата група;
 • за целите на използването на номенклатурата;
 • методи за избор на показатели.

Типът (групата) стоки се установява въз основа на секторни и междусекторни документи, които класифицират продуктите според условията на употреба и обозначение.

Индикаторите за качество могат да бъдат допълнени с индивидуални характеристики в зависимост от основните функции, които извършват анализираните стоки.

За продуктите от машиностроенето и електротехниката индикаторите за назначаване се свързват с полезната работа на продукта.

За различните конвейери индикаторите за качество са свързани с производителността и условията за транспортиране. При анализа на измервателните уреди трябва да се вземе предвид точността и обхватът на измерванията.

Определящият индикатор за качество се избира в зависимост от характеристиките на продукта и неговата цел.

определяне на показатели за качество

Показатели за назначаване

За тях е обичайно да се включват определени подгрупи: конструктивна, класификация, структура и състав, функционалност и техническа ефективност.

Кой показател за качеството ще бъде решаващ при оценката, решат експертите. Например сред класификационните параметри се извличат капацитета на багера на багера, мощността на електродвигателя, количеството въглерод в чугуна и якостта на опън за тъканта.

Оценка на питейната вода

Индикаторите за качество на водата са разделени на няколко групи:

 • органолептични, които включват цвят, пляскане, мирис, мътност;
 • химически;
 • микробиологични изследвания.

Хроматичността на водата се дава от сложните железни съединения. Този индикатор се определя от визуално наблюдение. Водата получава миризма, поради съдържащите се в нея вещества, заедно с канализацията.

Фините примеси са източник на мътност. Вкусът на водата се дава от органични вещества от растителен произход.

Компоненти на естествените води

Понастоящем са избрани шест основни групи, всеки от които ще разгледаме подробно.

 • Макронутриенти. Сред тях са изолирани К+, Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, SO42-, НСО3 - ,CO3 2- . Процентът им във вода се оценява на 99,98% от общия обем на всички соли. Посочените по-горе йони попадат във водата от почвата, скалите, а също и в резултат на човешките домашни и промишлени дейности.
 • Разтворени газове. Те включват кислород, азот, сероводород и метан. За да се анализира количественото съдържание на тези химикали, се използват методи за качествен и количествен анализ.
 • Хранителни вещества по отношение на фосфора и азота. Основните източници на биогенни елементи са процесите, които се извършват във водните обекти. В допълнение, в качеството им са канализацията и атмосферните валежи. Биогенните вещества също се считат за съединения на силиций, които са във вода под формата на истински или колоидни разтвори на полисилиций или силициева киселина. Желязото, съдържащо се под формата на микроколоиден хидроксид в естествена вода, също влияе върху неговото качество.
 • Микроелементи. Тази група се състои от метални йони, съдържащи се във вода в малки количества.
 • Група на разтворени органични вещества (DOM). Той включва следните съединения: алкохоли, киселини, кетони, алдехиди, феноли, естери, ароматни съединения, хуминови киселини, въглехидрати, амини, протеини, аминокиселини. При извършване на количественото им определяне се използват индиректни показатели: общо съдържание на йони, окисляемост на водата с перманганат, биохимична консумация на кислород.
 • Токсични вещества, замърсяващи околната среда. Това са тежки метали, хлорорганични вещества, нефтени продукти, синтетични повърхностноактивни вещества, феноли.

Тези параметри се вземат предвид при отчитане на индикаторите за качество на водата.

Практическа оценка на качеството на водата

За да се оценят показателите за качество на живот, е важно да има пълна картина на състава на водата, потребявана от населението. За провеждането на такива изследвания се използват определени характеристики:

 • Съдържание на соли във вода (по отношение на съдържанието на калциев бикарбонат). Например прясна вода се счита за вода, чиято соленост не превишава 0,1%.
 • Алкалност. Подобен параметър се определя от способността на естествената вода да неутрализира водородните катиони. Определя се чрез титруване на проби със силна киселина (солна киселина) в присъствието на индикатор на фенолфталеин.
 • Окисляемост. За повърхностни и питейни води то не трябва да надвишава 100 mg O2/ л. При определяне на индикатора се използва метод за перманганат.
 • Твърдост на водата. Индикаторът е разделен на две групи: карбонат (временно) и некарбонат (константа). Времевата твърдост се дължи на съдържанието на киселинни соли (хидрогенкарбонати) на магнезий и калций във вода. Константната стойност се определя от наличието на хлориди и магнезиеви и калциеви сулфати в него. Единиците на измерване са mmol / l.

Твърдост на водата

В зависимост от областта на приложение се разграничават някои показатели за качеството на водата (твърдост):

 • За промишлени цели нанесете мека вода (обща твърдост до 3,5 mmol / l);
 • за питейна вода със средна твърдост (от 7 до 10 mmol / l).

Сред сериозните екологични проблеми, които значително намаляват качеството на питейната вода, замърсяването на екосистемите с нефтопродукти. Тъй като те навлизат във водната среда, въглеводородите се разпространяват по повърхността му с мономолекулен тънък слой. В резултат на това в резервоара се образува петрол. В зависимост от обема на избухването, той може да улови пространство от стотици и хиляди километри.

Само за няколко дни около една четвърт от петрола се изпарява при изпаряване и разтваряне на нискомолекулни фракции. Тежките въглеводороди не се разтварят и не се утаяват в дъното на резервоара. Те образуват силни емулсии, които продължават 50 години. Тези органични съединения оказват неблагоприятно влияние върху съществуването на живи организми.

Като проблеми на околната среда на нашия век, които водят до "цъфтежа" на някои сладководни тела, тяхното замърсяване с биогенни елементи. Техните основни източници са азотни и фосфорни торове, идващи от земеделски земи, както и от канализационни води.Отрицателни последици могат да бъдат наблюдавани и поради намаляването на обмяната на вода по време на изграждането на язовири, появата на застояли зони. Най-голяма опасност представляват синьо-зелените водорасли, които в продължение на два месеца могат да дадат потомство от порядъка на 1020 потомци.

характеристики на оценката

Индикатори за ефективността

Те определят полезния ефект, получен от експлоатацията или потреблението на продуктите, както и прогресивността на техническите решения, които са вградени в продуктите. За технически обекти се разграничават следните оперативни параметри:

 • индикатор за производителността на изделието, който определя количеството произведени продукти за определен период от време;
 • измерване на скоростта и точността на измервателното устройство, точност на тъканта за текстилната промишленост;
 • Специфична топлина на електрическа камина, която се определя от консумацията на енергия на единица топлина, генерирана от отоплителното устройство;
 • калорична стойност на хранителните продукти;
 • коефициент на водоустойчивост на изделия от каучук.

Показателите за ефективността ни позволяват да оценим основните области на приложение на продуктите, търсенето на потребителски стоки.

Конструктивните индикатори ви позволяват да оценявате техниките за проектиране и проектиране, лесна инсталация, монтаж, взаимозаменяемост на отделни части (единици). Те включват:

 • общи размери;
 • наличие на допълнителни устройства.

Сред показателите, използвани при оценката на структурата и състава на химичните елементи, се разграничават:

 • масата на компонента (сплави) в стоманата;
 • концентрацията на различни примеси в киселини;
 • масова фракция от пепел и сяра в кокса;
 • процентното съдържание на сол и захар в храната.

Индикаторите за икономично използване на материали, суровини, енергия и гориво характеризират свойствата на даден продукт, които отразяват техническото съвършенство на степента или нивото на използваните суровини, енергия, горива и материали.

качество на живот

Такива показатели при експлоатацията и производството на продукти включват например:

 • специфично потребление на водещи варианти на суровини, енергия;
 • коефициентът на приложение на материалните ресурси е съотношението на полезното използване към разходите за производството на една единица от определен вид продукт;
 • коефициент на ефективност.

Надеждността се счита за един от основните показатели на промишлените продукти. Интензитетът и сложността на начините на работа на различните продукти непрекъснато се увеличават, отговорността на функциите се увеличава. Колкото по-висока е, толкова по-високи изисквания се отнасят до надеждността на продукта.

Ако това е незначително, ще са необходими сериозни времеви и материални разходи за нормална работа и работа на машините и механизмите.

Надеждността на продукта се влияе от условията на неговото функциониране:

 • влажност на въздуха,
 • температура,
 • налягане,
 • механични товари,
 • радиация.

Тъй като се разглеждат технически обекти, продукти, елементи, системи, машини, устройства и сглобки.

Надеждността характеризира способността на обекта да поддържа стойностите на основните параметри през целия живот на операцията, за да изпълнява основни функции при определени режими и условия. Тази концепция включва също безупречност, поддръжка, издръжливост и задържане на продукта.

В зависимост от обекта и условията на неговата дейност, тази характеристика има различно значение. Например, за обекти, които са неподходящи за ремонт, тяхната надеждност се счита за основна собственост.

ефективността на

В заключение

Качеството на продуктите е важен показател за дейността на предприятията. Ако в социалната сфера се използват различни индикатори за качеството на услугите, тогава в индустрията е важен работоспособността на механизмите и машините.

Например сред параметрите, които характеризират способността да изпълняват необходимите функции, разграничават динамични и кинематични, както и показатели за производителност, оперативна точност и скорост.

Тъй като те се използват, тези характеристики могат да се променят. За да се измери надеждността на обекта, индикаторите се прилагат, като се вземат предвид особеностите, условията на работа, последствията от извеждането от експлоатация на механизма.

Сред индикаторите за безнадеждност се отбелязва средното време за работа преди извеждане от експлоатация и вероятността за работа без поправка.

Сред основните икономически показатели са:

 • разходи,
 • ергономичност,
 • експлоатационния живот,
 • цената на продукта.

Например, сред параметрите, които са важни за промишлените продукти, се разграничават нивото на шума, претоварването, вибрациите, големината на магнитните и електромагнитните полета.

ефективност на работата

При оценката на естетиката на продуктите се използват нейната информационна експресивност, целостта на състава, рационалността на формата и външния вид.

Информационната изразителност на продукта се характеризира със следните индивидуални качествени показатели: оригиналност, знак, съответствие с модните тенденции, стил на идентичност.

Именно чрез присъствието под формата на продукт от своето естество може да се разграничи от продукти от подобен вид.

Ако продуктът не отговаря на определени качества, той няма да бъде предявен от потребителите. Следователно производителят няма да може да получи желаната печалба и да покрие разходите за производство на продукта.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден