muzruno.com

Управление на маркетинга в предприятието.

2011

Системата за управление на маркетинга в предприятието е предмет на много фактори: политическа нестабилност, непредсказуема външна среда, промяна на конкурентни позиции и т.н.

Управлението на маркетинга в предприятието е голяма част от управленската работа. Тя се състои от два важни елемента: планиране и организациимаркетингови дейности. Процесът на управление на маркетинга в предприятието е непрекъснат и е наблюдение на всички промени във външната среда, функционирането на маркетинговата система и идентифицирането на отклоненията между действителните и планираните резултати от маркетинговите дейности.

Управлението на маркетинга в предприятието има за цел да осигури най-ефективното използване на материални, финансови и други ресурси.

Управлението на маркетинга в предприятието се състои от четири етапа.

Първият етап е анализът на пазарните възможности, които трябва да започнат много, а именно да се установи делът на предприятието на стоковия пазар.

Вторият етап е да изберете целевия пазар. Това име е най-изгодно за определена група от пазарни сегменти или само за един сегмент. И дейността на предприятието е насочена към тях. Преди да изберете целеви пазар, е необходимо да се изучават потребителите и сегментиране на пазара. сегментиране наречено разделение на пазара на групи от купувачи, които се характеризират със същата реакция на продуктовите и маркетинговите усилия. Процесът на избор на целеви пазар завършва с това, което се нарича стоково позициониране. Това означава, че се оформя идеален образ на продукта и той е снабден с желано място не само на пазара, но и в съзнанието на целевите потребители.Третият етап е развитието на маркетингов комплекс, който е набор от параметри, които се управляват от предприятието и се използват, за да задоволят изцяло нуждите на целевия пазар. Маркетинговият комплекс се състои от такива параметри като продукта, неговата цена, продажби, промотирането му на пазара.

Четвъртият етап е планирането и контрола. Планирането е процес, по време на който са поставени цели, стратегии са определени и ясни начини за тяхното прилагане. Тя е разделена на тактически и стратегически. Контролът е необходим, за да се оцени нивото на изпълнение на плановете.

Управлението на маркетинга в предприятието се осъществява при условия на различни маркетингови структури - неразделна част от цялото организационна структура всяко предприятие, което е колекция от корпоративни услуги, както и органични връзки, съществуващи между тях, не само хоризонтално, но и вертикално, т.е. от шефа на изпълнителя.

За най-ефективното управление на маркетинга маркетинговата структура е от решаващо значение. В момента тя няма универсална схема. Маркетинговите отдели се създават на различни основания.

По този начин, пазарната система в дадено предприятие е предмет на голямо разнообразие от фактори. Маркетингови цели винаги са насочени към превръщане на потребностите на клиентите в печалби (доходи) на предприятието и постигане на конкретни резултати на определени пазари. Насочването и характерът на целите на предприятието се променят под влияние на бързи темпове на научно-технически прогрес, бързи промени в потребителското търсене, сложност на производството и растеж в неговия мащаб и други фактори. Ето защо маркетинговите структури трябва да бъдат адаптивни и гъвкави. Но това е възможно само ако могат да променят собствените си организационни форми в процеса на промяна маркетингова стратегия.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден